Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for april, 2011

Nedan följer några länkar till diskussion om olyckan:

”The risks associated with iodine-131 contamination in Europe are no longer ”negligible,” according to CRIIRAD, a French research body on radioactivity. The NGO is advising pregnant women and infants against ”risky behaviour,” such as consuming fresh milk or vegetables with large leaves.”
http://www.euractiv.com/en/health/radiation-risks-fukushima-longer-negligible-news-503947

Även på andra håll på jorden diskuteras olyckan:
http://mnhopkins.blogspot.com/2011/04/freedom-against-censorship-thailand.html

Japans strålskyddsmyndighet har nu uppgraderat strålningsnivån till högsta riskfaktor
http://www.nyhetskanalen.se/1.2091634/2011/04/11/japan_utvidgar_evakueringszon

Se intervju i Aftonbladet med Frigyes Reisch, en av Sveriges ledande experter på kärnkraftsäkerhet, som tidigare sagt att Fukushima är lika allvarligt som Tjernobyl.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12871729.ab

Rapporteringen om konsekvenser för hälsan efter Tjernobylolyckan varierar beroende på vem som uttalar sig, se t ex bifogade rapport från Tyskland 20 år efter olyckan (International Physicians for the Prevention of Nuclear War; http://www.ippnw.org/ ).

I nummer 1/2011 av tidningen Strålsäkert från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) uttalar sig myndighetens forskningschef, Leif Moberg, tvärsäkert om cancerrisker i Sverige efter Tjernobyl (min kursiv):

”Med dagens kunskap bedömer flertalet experter att det inte är möjligt att någonsin kunna se en ökning av antalet cancerfall i Sverige till följd av Tjernobyl olyckan. – Det beror på att de stråldoser vi får är låga. Antalet förväntade cancerfall är för få för att kunna påvisas statistiskt jämfört med alla cancerfall som har andra orsaker, säger Leif Moberg, Strålsäkerhetsmyndighetens forskningschef.

– Men det finns forskare som har en annan uppfattning.”

Annons

Read Full Post »

Kärnkraftsolyckan i Tjernobyl nära Pripyat i Ukraina ägde rum den 26 april 1986. Stora områden i Vitryssland, Ryssland och Ukraina kontaminerades av radioaktivt utsläpp. Även stora landområden i  Sverige drabbades av radioaktivt nedfall. Över 300 000 personer evakuerades från närliggande områden i Ukraina. I år är det alltså 25 år sedan olyckan inträffade som återigen har blivit aktuell efter kärnkraftskatastrofen i Japan efter jordbävningen och åtföljande tsunami. Japan är mitt i Fukushima-olyckan. Varken utsläpp, akuta eller långsiktiga risker är kända eller närmare kartlagda.

I svenska medier har uppgifterna varit motstridiga om cancerrisker efter Tjernobylolyckan. I en nyligen publicerad artikel av Cardis och Hatch konstateras dock att risken för sköldkörtelcancer är klart förhöjd för barn som exponerades i Tjernobylområdet för radioaktivt jod. Även andra cancerformer har ökat i antal. Hos arbetare som städade upp efter olyckan ses ökad risk för leukemi, andra blodsjukdomar, katarakt i ögat och hjärt-kärlsjukdomar.

Läkaren Martin Tondel disputerade 2007 vid Linköpings universitet med sin avhandling Malignancies in Sweden after the Chernobyl accident in 1986. Han visade på ett samband mellan nedfallet av cesium-137 och ökad cancerförekomst i norra Sverige. Avhandlingen kritiserades i Läkartidningen av dåvarande generaldirektören för Statens Strålskyddsinstitut (SSI, nuvarande Strålskyddsmyndigheten; SSM), Lars Erik Holm och ett par forskare vid Karolinska institutet som inte godtog avhandlingens slutsatser. Martin Tondel kunde dock bemöta denna kritik.

Cardis och Hatch efterlyser i sin artikel långtidsuppföljning av stråldrabbade personer (kohortstudie). Onekligen har Sverige goda möjligheter till detta. Martin Tondel och medarbetare har karakteriserat stråldosen till samtliga drabbade i Sverige bosatta i länen med nedfall men även i en jämförelsegrupp. Det har nu gått ytterligare några år sedan avhandlingen och Sverige har ett cancerregister med data till 2009. Även andra sjukdomar kan undersökas med de register vi har.

Kostnaden för en uppdatering av studien är måttlig men intresset är obefintligt från myndigheter och bidragsgivare. Varför är det så omöjligt att få bidrag till fortsatta studier? SSM anser att risken för cancer inte finns i Sverige eller är mycket liten jämfört med all annan cancer. Men kunskap om obefintlig cancerrisk vid de stråldoser som drabbade Sverige är viktig kunskap i den fortsatta debatten. Om ökad risk ses även i fortsatt studie är det av betydelse för att kvantifiera risken vid låga stråldoser. Det är även viktigt att kunna beskriva dos-effektsambandet. Ingen effekt, tidig effekt, sen effekt eller både tidig och sen effekt av nedfallet för cancerutveckling?

Read Full Post »

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans

VOLUME 102: NON-IONIZING RADIATION, PART II:

RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS

[INCLUDES MOBILE TELEPHONES, MICROWAVES AND RADAR]

Lyon, France: 24-31 May 2011

I slutet av maj 2011 kommer WHO organet International Agency for Research on Cancer (IARC) att utvärdera cancerrisker av radiofrekvent strålning. Det inkluderar radiofrekventa fält från radio och TV-master, basstationer och mobiltelefoner. Utvärderingen kommer att resultera i en klassificering av icke-joniserande radiofrekvent strålning enligt fem grupper:

 

Grupp 1: Cancerframkallande för människa

Grupp 2A: Troligen (probably) cancerframkallande för människa

Grupp 2B: Möjligen (possibly) cancerframkallande för människa

Grupp 3: Kan ej klassificieras som cancerframkallande för människa

Grupp 4: Troligen (probably) inte cancerframkallande för människa

 

Sammanställningen kommer att resultera i en publikation (Monograph, volume 102). En rad internationella experter deltar i utvärderingen enligt den publicerade listan över deltagare. Kritik har redan riktats mot att en del personer i gruppen har bindningar till industrin och/eller till ICNIRP, en organisation med stort inflytande över riktlinjer för exponering.

Fem observatörer har inbjudits varav tre från industrin. Även detta har kritiserats, se t ex Microwave News. Lobbyverksamhet är ett välkänt fenomen inte minst inför beslut inom EU. Risken finns för otillbörlig inverkan från industrirepresentanter på deltagarna t ex under pauser och kvällar. Vidare kan personer som redan har tät kontakt med industrin och forskningsmedel från industrin påverkas under mötet eftersom just industrifolk är åhörare.

Mötet är viktigt eftersom resultatet kommer att påverka användningen av trådlös teknik under lång tid framåt. IARC har tidigare utvärderat extremt lågfrekventa elektromagnetiska fält som resulterade i bedömning enligt Grupp 2B: Möjligen (possibly) cancerframkallande för människa. Detta publicerades i Monograph, Volume 80, 2002.Read Full Post »