Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juni, 2011

Lyssna till ett intressant reportage i Studio Ett om mobiltelefoner och risk för cancer:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=4567517

 

 

Read Full Post »

IARC kommer att publicera den utvärdering som gjordes i slutet av maj 2011 av exponering för radiofrekventa fält och risken för cancer i en monografi, volym 102. För användning av trådlösa telefoner (mobiltelefon och DECT) påvisades ett ’möjligt’ samband för ökad risk för två typer av hjärntumörer; gliom och acusticusneurinom, Grupp 2B (enligt den definition som gäller vid IARC).

En sammanfattning av utvärderingen har nu publicerats i the Lancet Oncology. Artikeln ger en mycket kort beskrivning av kunskapsläget. Klassningen Grupp 2B grundades främst på våra studier (Hardell-gruppen) och den så kallade Interphonestudien.

Citat ur artikeln:

”Although both the Interphone study and the Swedish pooled analysis are susceptible to bias —due to recall error and selection for participation— the working group concluded that the findings could not be dismissed as reflecting bias alone, and that a causal interpretation between mobile phone RF–EMF exposure and glioma is possible. A similar conclusion was drawn from these two studies for acoustic neuroma, although the case numbers were substantially smaller than for glioma. Additionally, a study from Japan found some evidence of an increased risk for acoustic neuroma associated with ipsilateral mobile phone use.”

“This evaluation was supported by a large majority of Working Group members.”

Annons

Read Full Post »

Den internationella Interphone-studien har nu publicerat två ytterligare artiklar. Dessa ingick i bedömningen av trådlös telefoni och risken för hjärntumör vid den utvärdering som nyligen gjordes vid IARC (WHO) och som resulterade i Grupp 2B (limited evidence).

Den ena publikationen är en metodartikel som beskriver hur man beräknat energin från radiofrekvent strålning och hur den fördelas i hjärnan. Särskilt framhålls vikten av att hänsyn tas till var tumören är lokaliserad i hjärnan i förhållande till användningen av mobiltelefonen. Samma gäller för övrigt även trådlösa bordstelefoner (DECT).

Den andra artikeln beskriver risken för hjärntumörer i förhållande till dosen av radiofrekvent strålning. För gliom (elakartad hjärntumör) är risken närmare 3 gånger ökad efter 10 års användning av mobiltelefon, vilket är ett statistiskt signifikant resultat (oddskvot 2,80, 95 % konfidensintervall 1,13 – 6,94). Den kumulativa specifika energin av mobilstrålning inom tumörområdet har beräknats. Risken ökar signifikant med ökande dos efter 7 års användning av mobiltelefonen, dvs ett signifikant dos-effektsamband.

Dessa resultat bekräftar våra tidigare fynd. Riskökningen för gliom är av samma storleksordning som vi redan visat i våra publikationer (se Int J Oncol 2009 samt Int J Oncol 2011).

Read Full Post »

Resolutionen finns tillgänglig här.

Read Full Post »

WHO organet International Agency for Research on Cancer (IARC) höll ett möte 24 maj till 31 maj 2011 med deltagande av 30 internationella forskare för att bedöma cancerrisker av radiofrekvent strålning. Det gällde både den passiva strålningen från t ex basstationer och radio/TV sändare och strålning från mobiltelefoner och trådlösa bordstelefoner (DECT).

Deltagarna var indelade i 4 grupper enligt nedan:

Grupp 1, bedömning av exponering: 4 experter, 1 inbjuden specialist, 4 från sekretariatet vid IARC.

Grupp 2, epidemiologi: 10 experter, 8 från sekretariatet vid IARC.

Grupp 3, djurstudier: 4 experter, 1 från sekretariatet vid IARC.

Grupp 4, mekanismer och andra relevanta data: 12 experter, 3 från sekretariatet vid IARC.

Dessutom deltog 3 observatörer från mobilindustrin, samt några från en del intresseorganisationer.

Arbetet pågick under 8 dygn, i regel från tidig morgon till sent på kvällen. Samtliga grupper sammanträde och skrev dokument för respektive ämnesområde. Efter att gruppen enats om skrivningen gicks texten igenom med samtliga 30 experter i plenarsessioner. Även observatörerna liksom IARC sekretariatet deltog. Samtliga hade yttranderätt men endast de 30 experterna hade beslutanderätt vilket innebar majoritetsbeslut om inte fullständig enighet kunde uppnås.

Samtliga texter gicks igenom rad för rad. Vid behov blev det återremiss till respektive grupp för omskrivning och därefter nytt beslut i plenarsession.

I epidemiologigruppen, där jag deltog, ägnades mycket tid åt den s.k. Interphone-studien samt våra resultat (Hardell-gruppen) som var de tyngst vägande. Hardell-gruppens studier ansågs vara bättre i studiedesign och genomförande jämfört med Interphone-studien. Från den senare gruppen fanns för bedömning två nya studier som är accepterade för publicering. Som det rapporterats på annat håll (se Microwave News) stärker dessa fynd sambandet mellan mobiltelefoner och två typer av hjärntumörer, en elakartad form (gliom) och godartad tumör på hörselnerven (acusticusneurinom).

Inom epidemiologigruppen (Grupp 4) fanns stor majoritet för ’Limited evidence’ för att trådlösa telefoner ökar risken för gliom och acusticusneurinom. Enligt de kriterier som används innebär det att ’ett samband är troligt, men slump, bias eller confounding’ kan inte helt uteslutas, dvs. att fynden kan bero på felkällor (..a causal interpretation is considered by the Working Group to be credible, but chance, bias or confounding could not be ruled out with reasonable confidence).

Även för djurstudier bedömdes inom den arbetsgruppen ’Limited evidence’ finnas för att radiofrekvent strålning ökar risken för cancer.

Mötet hade tidspress eftersom IARC hade annonserat pressmöte till den 31 maj kl 18.00 varför beslut måste tas innan. Slutversionen av all text måste innan dess vara godkänd av samtliga experter. Det fanns fyra grupper att välja emellan enligt de kriterier som är uppställda vid IARC:

Group 1: The agent is carcinogenic to humans (cancerframkallande)
Group 2A: The agent if probably carcinogenic to humans (sannolikt cancerframkallande)
Group 2B: The agent if possibly carcinogenic to humans (möjligen cancerframkallande)
Group 3: The agent is not classifiable as to its carcinogenicity to humans (kan inte bedömas)
Group 4: The agent is probably not carcinogenic to humans (sannolikt inte cancerframkallande)

Enligt den definition som finns medför ‘Limited evidence’ för att radiofrekvent strålning ökar risken för cancer i de epidemiologiska studierna att den totala bedömningen blir Group 2B.

Vid den slutliga omröstningen röstade en överväldigande majoritet av de 27 närvarande experterna för Grupp 2B. Det var således i det närmaste total enighet för bedömningen att trådlösa telefoner är ’möjligen cancerframkallande’ för gliom och acusticusneurinom. För andra cancertyper kunde bedömning inte göras på grund av för få studier (inadequate evidence). Det samma gäller även annan form av radiofrekvent strålning, t ex från basstationer.

Intressant är att DECT-telefoner bedömdes tillhöra samma riskgrupp som mobiltelefoner. Endast Hardell-gruppen har studerat cancerrisker av användning av DECT-telefoner, och dessa resultat var tungt vägande för den bedömningen.

Hela pressmeddelandet från IARC kan återfinnas här. Resultatet innebär ett paradigmskifte i synen på hälsofaror av radiofrekvent strålning. Den allmänna bedömningen var att mer forskning måste göras om t ex långtidseffekter på hälsan och att denna typ av forskning minst av allt är avslutad.

Read Full Post »