Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for december, 2011

I augusti 2011 publicerades den första fall-kontrollstudien på barn och ungdomar, CEFALO. Författarnas slutsats var att det inte finns några risker. Den svenska deltagaren i studien skickade ut ett nyhetsmeddelande från Karolinska Institutet, där resultaten angavs vara betryggande. Vi har nu publicerat en kritisk granskning av studien där vi visar på brister avseende metoder, analyser och slutsatser. Vår artikel kan fritt laddas ner via länken http://www.ehjournal.net/content/10/1/106/abstract

Tyvärr har studien kommit att användas som intäkt till att det är fritt fram för barn och ungdomar att använda mobiler medan resultaten i stället tyder på motsatsen, dvs att försiktighetsprincipen bör användas. Något att begrunda för de föräldrar som står i begrepp att ge en mobiltelefon som julklapp till sitt barn!

Annons

Read Full Post »

Det danska cancerregistret publicerade nyligen incidenssiffror för 2010 i en nätupplaga. Man såg en markant ökning av hjärntumörer. För män ökade den åldersstandardiserade incidensen med 40 % under perioden 2001-2010 och för kvinnor 29 %, se Tabell 1, sidan 6.

Den genomsnittliga incidensen var under 1986-1990 för män 17 nya fall per 100.000 invånare och 23 under 2006-2010. För kvinnor var motsvarande siffror 16 respektive 25 nya fall, se Tabell 13 och 14, sidan 20. För år 2010 var incidensen 26 nya fall per 100.000 invånare för bägge könen, Tabell 9 och 10, sidan 12.

Jämfört med 2009 ökade incidensen år 2010 med 16 % hos män och 2 % hos kvinnor, Tabell 1, sidan 6. Cancerregistret skriver att ”Orsaken till stigningen hos män är okänd. Under den senaste 10-års perioden ses en jämn stigning, som till viss grad är ett uttryck för ökad diagnosticering som följer generell fokus på uppspårning av cancer med starkt ökad bilddiagnostik [datortomografi, MR].”

Genombrottet för diagnostik av den typen kom dock för 20 år sedan och det är svårt att förstå varför detta skulle påverka siffrorna för just 2010,  i synnerhet för män men i mindre grad för kvinnor. Det kan givetvis vara ett slumpmässigt fynd, men mot detta talar att incidencen har ökat för hela perioden 2001-2010 för bägge könen. Däremot kan siffrorna stämma med att vi nu ser en ökning av antalet personer med hjärntumör på grund av den ökande användningen av trådlösa telefoner (mobiltelefoner och DECT) i samhället. Här har männen varit föregångare med fler användare jämfört med kvinnor. Trots allt har IARC klassat radiofrekvent strålning från mobiltelefoner som ’möjligen’ cancerframkallande för människan (Grupp 2B).

Read Full Post »

Incidensen av primära hjärntumörer studerades i två områden i Australien med över 7 miljoner invånare, state of South Wales och Australian Capital Territory, under tidsperioden 2000-2008. Undersökningen var heltäckande och samtliga diagnoser var mikroskopiskt verifierade. Studien inkluderade samtliga 13 databaser vid patologiska kliniker och 24 neurokirurgiska enheter. Den är än så länge den enda i världen av sitt slag med heltäckande registrering av hjärntumörer.

Incidensen av hjärntumörer ökade med ungefär 35 % mellan 2000 till 2008, årligen med 3,5 % vilket var statistiskt signifikant. Särskilt stor ökning sågs för den mest elakartade formen av gliom (glioblastoma multiforme). Det är den tumörtyp som vi sett trådlösa telefoner ger störst riskökning för.

Ökad incidens sågs även för meningiom för män. Däremot sågs minskande incidens av acusticusneurinom (Schwannom). Författarna diskuterar kort att ändrad behandling av denna tumörtyp med stereotaktisk kirurgi utan mikroskopisk bedömning kan var en bidragande orsak.

Författarnas slutsats är att fortsatta analyser av tidstrender av hjärntumörer med databaser av hög kvalitet är viktiga för att identifiera riskfaktorer.

Read Full Post »

Åsa Moberg: Snedvriden forskning om cancerrisk

I denna krönika berör Åsa Moberg den danska kohortstudien av personer som vid ett visst tillfälle haft abonnemang för mobiltelefon. Studien har många brister som gör att några egentliga slutsatser inte kan dras. Samma slutsats gjordes av expertpanelen vid IARC (WHO) som i slutet av maj 2011 utvärderade cancerrisker av mobilstrålning.

I expertutlåtandet vid IARC (WHO) ingick den så kallade Interphone-studien som undersökt risken för hjärntumörer. Slutsatsen blev att strålningen är ’möjligen’ cancerframkallande för människa (Grupp 2B).

Det märkliga är att då Interphone-studien publicerades 2010 presenterades den på första sidan i DN och två helsidor inne i tidningen (2010-05-18) under rubriker som ”Ny studie slår hål på mobilmyt” (första sidan) ”Mobilen ökar inte risken för tumör” (sidor 8-9) varvid en forskare vid Karolinska Institutet intervjuades. Härvid gavs en vinklad bild av risken och de resultat som visade på ökad risk undanhölls läsaren. DN’s vetenskapsjournalist skrev ”Strålning och cancer skrämmer – men skyll inte på mobiltelefonen”.

Det är anmärkningsvärt att DN publicerade en så för allmänheten vilseledande information på ett onyanserat sätt utan att närmare sätta sig in i resultaten eller få synpunkter från andra forskare. Resultaten visade att försiktighetsprincipen bör gälla vid användning av mobiler och trådlösa bordstelefoner. DN har inte kvar artikeln på nätet. Kan Åsa Mobergs artikel tyda på att DN nu är öppen även för en mer nyanserad bild av kunskapsläget?

Read Full Post »