Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for juli, 2012

Under senare år har det diskuterats intensivt om risken för hjärntumörer som påvisats för personer som använder trådlösa telefoner (mobiltelefoner och DECT) kan ses i statistiken över antalet personer som insjuknar i hjärntumör. Nu har ytterligare en studie publicerats som visar att så är fallet. Gabriel Zada och medarbetare i Los Angeles har undersökt förekomsten av olika typer av hjärntumörer i olika anatomiska delar av hjärnan under tidsperioden 1992-2006. De finner en statistiskt säkerställd ökning inom framloben (frontal), tinningloben (temporal) och lillhjärnan (cerebellum) av den mest elakartade formen av hjärntumör, glioblastom. De har ingen förklaring till fyndet men diskuterar faktorer i omgivningen som en möjlig orsak.

Intressant är att Elisabeth Cardis och medarbetare redan 2008 publicerade en studie som visade att just dessa områden i hjärnan är de som exponeras för den högsta dosen av mikrovågor (radiofrekvent elektromagnetisk strålning) vid användning av mobiltelefoner. Resultaten av Zada med flera kan alltså tyda på att den ökade förekomsten av glioblastom kan bero på användning av trådlösa telefoner. Little med flera publicerade en mindre välgjord studie, se tidigare inlägg, där man ansåg sig kunna visa att mobiltelefoner inte ger ökad risk för hjärntumörer enligt cancerstatistiken. Vi har påtalat bristerna i studien här. Även Little med flera såg en ökad förekomst av glioblastom men förbigick detta fynd med tystnad utan ytterligare utredning.

Artikeln av Zada och medarbetare visar på behovet av fortsatta välgjorda studier när det gäller cancerstatistiken.

Annons

Read Full Post »

Little med flera (Little, M.P., Rajaraman, P., Curtis. R.E., Devesa, S.S., Inskip, P, Check, D.P., et al., 2012, ‘Mobile phone use and glioma risk: comparison of epidemiological study results with incidence trends in the United States’, BMJ, 344:e1147) studerade incidensen av hjärntumörer (gliom) i USA under tidsperioden 1992-2008. Resultatet jämfördes med risken för hjärntumör och användning av mobiltelefon i den så kallade Interphonestudien (Interphone Study Group, 2010) och Hardell-gruppen (Hardell et al., 2011). Vad som inte framgår i artikeln, men kan återfinnas i appendix på Internet, är att resultatet baseras på män i åldern 60-64 år bosatta i Los Angeles. Dessa data används för att dra generella slutsater för hela undersökningen, män och kvinnor i åldrarna 18 år och uppåt för samtliga 12 cancerregister som ingår i studien. Därvid görs ett flertal tveksamma antaganden. Slutsatsen av Little med flera att ‘Raised risk of glioma with mobile phone use, as reported by one (Swedish) study … are not consistent with observed incidence trends in the US population data…’ saknar vetenskaplig trovärdighet och är inte förenlig med vad som kan dras av den bristfälliga studien. Det är märkligt att en studie med så bristfälliga vetenskapliga metoder kan passera den granskning som görs vid tidningen, i detta fall British Medical Journal, och bli publicerad. Vi har kommenterat bristerna i studien men tyvärr har tidningen valt att inte publicera vår kommentar annat än på Internet.

Av intresse är att studien av Little med flera visar en statistiskt säkerställd årlig ökning av den mest elakartade formen av hjärntumörer (gliom) under tiden 1992-2008 med +0,64%, 95% konfidensintervall +0,33 till +0,95%. Vi har funnit att användning av trådlösa telefoner ger särskilt hög risk för just denna tumörtyp. Detta viktiga fynd kommenteras inte närmare av studiegruppen. En av artikelförfattarna, Peter Inskip, deltog i maj 2011 i utvärderingen vid IARC av cancerrisken av exponering för mikrovågor från till exempel trådlösa telefoner. En överväldigande majoritet av de 30 experterna ansåg att sådan radiofrekvent strålning är ’möjligen cancerframkallande’, grupp 2B för människa. Peter Inskip valde att inte närvara vid den slutliga omröstningen och var den ende frånvarande personen.

Read Full Post »

I denna artikel görs en kritisk granskning av en dansk studie av risken för hjärntumörer för personer som använder mobiltelefon. Det är en så kallad kohortstudie där man via mobiltelefonoperatörer identifierade personer som under tidsperioden 1982 – 1995 hade ett abonnemang, totalt 723 421 personer. Företagsabonnemang, totalt 200 507 stycken, uteslöts primärt eftersom man saknade personliga uppgifter. Dessa motsvarar rimligen de största användarna. Även andra personer uteslöts av olika orsaker varför endast 58 % ingick primärt. Kohorten har resulterat i fyra publikationer varav den senaste kom 2011 varvid endast 48,5 % av den initiala kohorten ingick, dvs mindre än hälften. Någon uppföljning har inte gjorts av användningen och personliga uppgifter saknas. Det är t ex inte säkert att den person som har abonnemanget själv använt telefonen. Jämförelse görs med förekomsten av hjärntumörer i befolkningen, men här finns stora brister i studien eftersom man inte tar hänsyn till användning av mobiltelefoner i den övriga befolkningen, vilket naturligtvis är vanligt förekommande. Man har inte heller kartlagt användningen av trådlösa bordstelefoner, DECT, en annan strålningskälla för radiofrekventa fält. Studiens design har så stora brister att den inte kan lämna svar på frågan om mobiltelefoner ökar risken för hjärntumörer. Den kan inte användas som ett argument för att ingen risk finns. Vid genomgången av risken gjord vid IARC i maj 2011 ansågs studien inte ge någon ytterligare information (‘uniformative’ – se Baan et al 2011).

Eventuella frågor om artikeln kan mailas till lennart.hardell[at]orebroll.se

Read Full Post »