Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 1 juli, 2012

I denna artikel görs en kritisk granskning av en dansk studie av risken för hjärntumörer för personer som använder mobiltelefon. Det är en så kallad kohortstudie där man via mobiltelefonoperatörer identifierade personer som under tidsperioden 1982 – 1995 hade ett abonnemang, totalt 723 421 personer. Företagsabonnemang, totalt 200 507 stycken, uteslöts primärt eftersom man saknade personliga uppgifter. Dessa motsvarar rimligen de största användarna. Även andra personer uteslöts av olika orsaker varför endast 58 % ingick primärt. Kohorten har resulterat i fyra publikationer varav den senaste kom 2011 varvid endast 48,5 % av den initiala kohorten ingick, dvs mindre än hälften. Någon uppföljning har inte gjorts av användningen och personliga uppgifter saknas. Det är t ex inte säkert att den person som har abonnemanget själv använt telefonen. Jämförelse görs med förekomsten av hjärntumörer i befolkningen, men här finns stora brister i studien eftersom man inte tar hänsyn till användning av mobiltelefoner i den övriga befolkningen, vilket naturligtvis är vanligt förekommande. Man har inte heller kartlagt användningen av trådlösa bordstelefoner, DECT, en annan strålningskälla för radiofrekventa fält. Studiens design har så stora brister att den inte kan lämna svar på frågan om mobiltelefoner ökar risken för hjärntumörer. Den kan inte användas som ett argument för att ingen risk finns. Vid genomgången av risken gjord vid IARC i maj 2011 ansågs studien inte ge någon ytterligare information (‘uniformative’ – se Baan et al 2011).

Eventuella frågor om artikeln kan mailas till lennart.hardell[at]orebroll.se

Read Full Post »