Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2012

I en ny studie av Lennart Hardell och Michael Carlberg påvisas försämrad överlevnad för patienter med gliom (elakartad hjärntumör) som använder trådlös telefon (mobiltelefon och DECT). Patienterna diagnostiserades 1997-2003 och överlevnaden följdes till 30 maj 2012.

Efter mer än 10 års användning av trådlös telefon var överlevnaden 20 % försämrad och mer än 2000 timmars total användning gav 30 % försämrad överlevnad. Resultaten är statistiskt signifikanta. Liknande resultat sågs för både mobiltelefoner och trådlösa bordstelefoner (DECT ) separat.

Resultatet gällde särskilt för den mest elakartade formen, glioblastom. För de låggradigt elakartade gliomen (astrocytom grad I-II) sågs däremot en förbättrad överlevnad. Detta kan bero på att exponering för mikrovågor leder till tidigare symptom av tumören, t ex genom ökad tillväxt. Detta leder till tidigare diagnostik och operation. Operation är den viktigaste faktorn som förbättrar överlevnaden av låggradiga astrocytom. Av intresse är att studera om så är fallet.

Förhållandet är annorlunda för glioblastom som har ett snabbare och mer aggressivt förlopp med dålig prognos oavsett operation och annan behandling.

Sammanfattningsvis visar undersökningen att mikrovågor från trådlösa telefoner har biologisk aktivitet i hjärnan. Undersökningen är den första i sitt slag. Slutsatsen är att den som diagnostiserats med en hjärntumör skall avstå från fortsatt exponering av hjärnan med mikrovågor från trådlösa telefoner.

Annons

Read Full Post »

Microwave News skriver initierat om elektromagnetiska fält, hälsorisker och miljöeffekter. Den startades ursprungligen i pappersversion, som fanns under tiden 1981-2003. Därefter är tidningen web-baserad. Den utges av Louis Slesin och är oberoende av industri och myndigheter. Louis Slesin besitter en stor kunskapsbank inom området och har kontakter runt om i världen. Han skriver initierat och faktabaserat grundat på noggrann kunskapsinhämtning och analys. Nu senast har han skrivit om den italienska domen. Han informerar på ett lättillgängligt sätt och kan hittas här.

Read Full Post »

Detaljer om det italienska domslutet finns i bloggen den 17 oktober. Domslutet har fått mycket stor internationell uppmärksamhet.

Nedan följer några länkar:

Reuters

PRLog

Press release, Associazione Per la Pervenzione e la Lotta all´Elettrosmog

Read Full Post »

Några tidningar har publicerat artiklar om användningen av surfplattor i förskolan, senast i Svenska Dagbladet och Norrländska Socialdemokraten. Det som saknas i artiklarna är en beskrivning av strålningen från surfplattan som barnen utsätts för. Litteraturen är sparsam inom området. Kalle Hellberg i Borås, som är kunnig inom detta, har gjort mätningar som är tänkvärda för både personal och föräldrar.

Mer läsning finns här.

Read Full Post »

I ett färskt domslut (12 oktober 2012) har en person i Italien tilldömts 80 % arbetsskada för en nervtumör belägen i ganglion Gasser. Han hade använt både mobiltelefon och trådlös bordstelefon (DECT) 5-6 timmar dagligen under 12 års tid. Tumören uppkom inom ett område med hög exponering för mikrovågor från trådlösa telefoner. Domslutet kom redan 2009 men har nu överklagats till högsta instans som fastställt domen. Den kan inte överklagas ytterligare. Frågan är nu om domen är prejudicerande och öppnar upp möjligheten till kompensation för fler personer som drabbas av hjärntumör som är associerad med användning av trådlösa telefoner. Hardellgruppens studier inom detta område ingick i beslutsunderlaget.

Engelsk översättning av domen saknas än så länge. Det det italienska domslutet kan läsas här.

Read Full Post »

Nyligen publicerades en finsk rapport, WIRECOM, om biologiska effekter hos människan av trådlös kommunikation. Exponering av friska frivilliga försökspersoner gjordes med en signal motsvarande en GSM mobiltelefon. I studien redovisas sänkning av blodflödet i hjärnans främre del. Äggvitan S100B är en markör för blod-hjärn-barriären. Vid skada sker läckage från hjärnan till blodet. S100B bildas i speciella celler i hjärnan, astrocyter. Exponering gav statistiskt säkerställd sänkning av koncentrationen av S100B vilket tyder på en direkt påverkan av astrocyterna. Metabolismen av socker (glukos) blev statistiskt signifikant minskad i den exponerade delen av hjärnan. Dessa resultat visar biologiska effekter hos människan av  icke termisk exponering för mikrovågor, dvs effekten kan inte förklaras av uppvärmning. Det kan tilläggas att gränsvärdet för exponering endast grundas på effekter som ses på grund av uppvärmning.

I samma rapport redovisas resultat av en enkätstudie där cirka 13 000 personer besvarade ett frågeformulär om hälsan. Det var endast 8,0 % av de tillfrågade som deltog. Samtliga använde mobiltelefon. De rapporterade minskat välbefinnande med huvudvärk (10 %), tinnitus (15 %) och hörselnedsättning (10 %) i anslutning till användning av mobiltelefon. Brännande känsla i och kring örat på den sida där mobilen används rapporterades av 49 %. Studien ingår i den så kallade COSMOS undersökningen där även Sverige, Danmark och England ingår. Man vill särskilt studera risken för hjärntumörer, Parkinson och Alzheimers sjukdom varför studien planeras pågå till minst år 2020 eller längre. Det finns flera problem med studien som det stora bortfallet av deltagare. Antalet som väljer att inte delta lär öka med åren. Det medför att det blir problematiskt att studera risken för ovanliga sjukdomar som är en av målsättningarna med studien. Vidare anges att endast användning av mobiltelefoner kartläggs och inte andra viktiga strålkällor som trådlösa bordstelefoner (DECT). Om detta är fallet är studien bristfällig och det lär bli svårt att dra säkra slutsatser. Ett tredje stort problem är att man får vänta lång tid på resultaten. Under tiden befästs användning av den trådlösa tekniken och den har dessutom ändrats med åren. Att invänta år 2020 eller längre gör att försiktighetsprincipen sätts på undantag!

Read Full Post »

Sundhedsstyrelsen i Danmark har publicerat Dödsorsaksregistret 2010.

Ur den framgår statistiken för hjärntumörer som visar ökad dödlighet, särskilt under andra halvan av 2000-talet. Det kan inte uteslutas att den ökande användningen av mobiltelefoner och trådlösa bordstelefoner är en av orsakerna. Det skulle i så fall kunna stämma med tidsmönstret.

Även för demenssjukdomar ses en kraftig ökning av antalet dödsfall. Det gäller särskilt Alzheimers sjukdom under det senaste decenniet. Även här har ökad exponering för radiofrekventa fält diskuterats som en möjlig orsak. Det kan dock finnas fler orsaker, till exempel en större benägenhet för läkare att ange både demens och Alzheimer som dödsorsak.

Det totala antalet som anges kan även bero på till exempel en åldrande befolkning. I beräkning av den åldersstandardiserade mortaliteten har däremot justering gjorts för åldern varför dessa siffror är realistiska. Onekligen är statistiken tankeväckande och kräver mer djuplodande analyser för att kunna dra mer säkra slutsatser om möjliga orsaker.

 

 

Read Full Post »

Hur fel kan det inte bli när Cancerfonden bloggar ’Tala i mobil ökar inte risk för hjärntumör’. Detta stämmer inte med WHO-organet International Agency for Research on Cancer (IARC) och deras utvärdering i maj 2011. Elektromagnetiska fält, både från trådlösa telefoner och vid yrkesmässig exponering, bedömdes vara ’möjligen cancerframkallande för människan’ Grupp 2B. Någon frisedel av den typ som Cancerfonden anger gavs inte.

Det är även fel att påstå att studierna om risken för hjärntumörer började med allmänhetens oro för ny teknik som grund. Som det redovisats i publikationer gjorde flera expertgrupper bedömningen att möjliga hälsoeffekter av radiofrekventa fält skulle undersökas, inte på grund av allmänhetens oro utan på grund av att effekter på folkhälsan inte kunde uteslutas.

Den expertgrupp som Cancerfonden litar på har gjort sig känd för att inte se några risker trots att det exempelvis beträffande hjärntumörer finns ett flertal studier som visar ökad risk. Den som vill läsa mer kan till exempel börja med vår senaste publikation. Där finns även en utförlig diskussion med referenser till andra studier.

Read Full Post »