Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for 15 oktober, 2012

Nyligen publicerades en finsk rapport, WIRECOM, om biologiska effekter hos människan av trådlös kommunikation. Exponering av friska frivilliga försökspersoner gjordes med en signal motsvarande en GSM mobiltelefon. I studien redovisas sänkning av blodflödet i hjärnans främre del. Äggvitan S100B är en markör för blod-hjärn-barriären. Vid skada sker läckage från hjärnan till blodet. S100B bildas i speciella celler i hjärnan, astrocyter. Exponering gav statistiskt säkerställd sänkning av koncentrationen av S100B vilket tyder på en direkt påverkan av astrocyterna. Metabolismen av socker (glukos) blev statistiskt signifikant minskad i den exponerade delen av hjärnan. Dessa resultat visar biologiska effekter hos människan av  icke termisk exponering för mikrovågor, dvs effekten kan inte förklaras av uppvärmning. Det kan tilläggas att gränsvärdet för exponering endast grundas på effekter som ses på grund av uppvärmning.

I samma rapport redovisas resultat av en enkätstudie där cirka 13 000 personer besvarade ett frågeformulär om hälsan. Det var endast 8,0 % av de tillfrågade som deltog. Samtliga använde mobiltelefon. De rapporterade minskat välbefinnande med huvudvärk (10 %), tinnitus (15 %) och hörselnedsättning (10 %) i anslutning till användning av mobiltelefon. Brännande känsla i och kring örat på den sida där mobilen används rapporterades av 49 %. Studien ingår i den så kallade COSMOS undersökningen där även Sverige, Danmark och England ingår. Man vill särskilt studera risken för hjärntumörer, Parkinson och Alzheimers sjukdom varför studien planeras pågå till minst år 2020 eller längre. Det finns flera problem med studien som det stora bortfallet av deltagare. Antalet som väljer att inte delta lär öka med åren. Det medför att det blir problematiskt att studera risken för ovanliga sjukdomar som är en av målsättningarna med studien. Vidare anges att endast användning av mobiltelefoner kartläggs och inte andra viktiga strålkällor som trådlösa bordstelefoner (DECT). Om detta är fallet är studien bristfällig och det lär bli svårt att dra säkra slutsatser. Ett tredje stort problem är att man får vänta lång tid på resultaten. Under tiden befästs användning av den trådlösa tekniken och den har dessutom ändrats med åren. Att invänta år 2020 eller längre gör att försiktighetsprincipen sätts på undantag!

Annons

Read Full Post »