Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for januari, 2013

Det har under en längre tid förts en debatt för och emot spridning av avloppsslam på den svenska åkermarken. Problemet är att slammet innehåller långlivade miljögifter som kadmium, PCB, klorerade föreningar, fluorföreningar etc. Många av dessa är cancerframkallande. Gifterna förs i nästa steg över till den mat som produceras och som vi äter. Oacceptabelt höga halter hittas i viss barnmat och det dagliga tolererbara intaget kan överskridas vid ensidig kost. Detta har nyligen uppmärksammats av Livsmedelsverket.

I en artikel publicerad 23 januari 2013 ger Naturskyddsföreningen sin syn på saken.

Frågan om förbud mot slamspridning på åkermark har under många år drivits av Gunnar Lindgren, debattör och miljöforskare. Den intresserade kan hitta mer att läsa på hans hemsida.

Spridning av avloppsslam på åkermark bör förbjudas. Det är inte förenligt med ett hållbart samhälle att använda marken som deponi för miljögifter. Det är ett hot mot folkhälsan men kan på sikt även minska värdet på åkermarken för produktion av maten.

Annons

Read Full Post »

European Environment Agency (EEA) publicerade den 23 januari 2013 den andra volymen om lärdomar av tidiga varningar om hälsorisker. Hela volymen är på över 700 sidor och finns i första hand i web-version men kommer även att utges i tryckt format. En rad frågor tas upp av de olika författarna, t.ex. kollapsen av bisamhällen, DDT, nanoteknologi och mobiltelefoner.

I sammanfattningen ges tänkvärda rekommendationer:

Key recommendations

  • Science should acknowledge the complexity of biological and environmental systems, particularly where there may be multiple causes of many different effects, the report says. It is increasingly difficult to isolate a single agent and prove beyond doubt that it causes harm. A more holistic view taking many different disciplines into account would also improve the understanding and prevention of potential hazards.
  • Policy makers should respond to early warnings more rapidly, the report says, particularly in cases of large scale emerging technologies. It proposes that those causing any future harm should pay for the damage.
  • Risk assessment can also be improved, the report says, by embracing uncertainty more broadly and acknowledging what is not known. For example, ‘No evidence of harm’ has often been  often misinterpreted to mean ‘evidence of no harm’ when the relevant research was not available.
  • The report calls for new forms of governance involving citizens in choices about innovation pathways and risk analysis. This would help to reduce exposure to hazards and encourage innovations with broader societal benefits. Greater interaction between business, governments and citizens could foster more robust and diverse innovations at less cost to health and the environment.

I samband med publiceringen gavs en presskonferens som kan ses här.

Read Full Post »

En ny genomgång av samtliga artiklar som studerat sambandet mellan användning av mobiltelefoner och trådlösa bordstelefoner och hjärntumörer har nyligen publicerats. Styrkor och svagheter i de olika studierna diskuteras ingående. Sammanvägning av resultaten i studier med längst användningstid av trådlösa telefoner visar fördubblad risk för den elakartade tumörformen gliom och för tumör på hörselnerven (acusticusneurinom) på samma sida som telefonen använts (så kallad ipsilateral användning). Resultaten ger anledning till försiktighet då det gäller användning av trådlösa telefoner, varför nya råd och anvisningar bör utarbetas av berörda myndigheter.

Read Full Post »

En uppdatering av BioInitiative 2007 har nyligen publicerats. Rapporten är skriven av 29 oberoende forskare och hälsoexperter. Cirka 1800 nya artiklar sedan 2007 utgör ytterligare underlag för bedömningen av hälsoeffekter av radiofrekvent strålning. En rad möjliga risker gås igenom som risken för hjärntumörer, neurologiska effekter, påverkan på reproduktion etc. Slutsatsen är att gällande gränsvärde för kronisk exponering är för högt satt och lägre nivå föreslås. Rapporten är uttömmande och mer detaljer kan återfinnas i de olika delarna.

Read Full Post »