Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Australien’ Category

Incidensen av primära hjärntumörer studerades i två områden i Australien med över 7 miljoner invånare, state of South Wales och Australian Capital Territory, under tidsperioden 2000-2008. Undersökningen var heltäckande och samtliga diagnoser var mikroskopiskt verifierade. Studien inkluderade samtliga 13 databaser vid patologiska kliniker och 24 neurokirurgiska enheter. Den är än så länge den enda i världen av sitt slag med heltäckande registrering av hjärntumörer.

Incidensen av hjärntumörer ökade med ungefär 35 % mellan 2000 till 2008, årligen med 3,5 % vilket var statistiskt signifikant. Särskilt stor ökning sågs för den mest elakartade formen av gliom (glioblastoma multiforme). Det är den tumörtyp som vi sett trådlösa telefoner ger störst riskökning för.

Ökad incidens sågs även för meningiom för män. Däremot sågs minskande incidens av acusticusneurinom (Schwannom). Författarna diskuterar kort att ändrad behandling av denna tumörtyp med stereotaktisk kirurgi utan mikroskopisk bedömning kan var en bidragande orsak.

Författarnas slutsats är att fortsatta analyser av tidstrender av hjärntumörer med databaser av hög kvalitet är viktiga för att identifiera riskfaktorer.

Read Full Post »