Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Barn’ Category

I fem kohorter omfattande 83 884 par av mödrar och barn har beteendestörning hos barnet analyserats i förhållande till moderns användning av mobiltelefon under graviditeten. Studien kan återfinnas här. Ökad risk erhölls för samtliga tre studerade variabler (beteendestörning totalt, ADHD, känslomässig störning) för användning av mobiltelefon i den högsta gruppen för användning. Resultaten var mest uttalade för ADHD.

I en av de fem kohorterna undersöktes även användning av trådlös bordstelefon (DECT) med likartat resultat som för mobiltelefoner.

Användningen av trådlös telefon delades in i 4 grupper: ingen, låg, medel och hög. I analyserna användes gruppen låg användning som jämförelse. För ingen användning (oexponerad för radiofrekventa fält) erhölls minskad risk (prevention).  Det vanliga vid riskbedömning är att använda gruppen ingen som jämförelsegrupp. I studien hade detta gett ytterligare högre risk för beteendestörning för användning av trådlös telefon. Det hade även gett möjlighet till att beräkna hur stor del av beteendestörning (antal barn) som kan ’förklaras’ av användning av trådlös telefon.

Annons

Read Full Post »

Den första artikeln publicerades den 21 mars 2014. Den kan återfinnas här med läsarkommentarer.

Inte oväntat gick Strålskyddsmyndigheten (SSM) i svaromål den 2 april. Torsten Augustsson vid SSM, tidigare patentingenjör vid Ericsson, skriver: ”WHO:s cancerforskningsinstitut IARC klassade år 2011 radiovågor som ”möjligen cancerframkallande”. Det är den svagaste misstankegraden som innebär att ett samband mellan cancer och radiovågor inte är troligt.” Detta påstående är felaktigt. Möjlig betyder just ’möjlig’ och inte ’inte trolig’. Detta kommenteras i en slutreplik i Skolvärlden den 11 april.

Kommentaren från SSM ger intrycket av att det är viktigare att skydda telecomindustrin är folkhälsan.

Read Full Post »

Frank Clegg var under många år Vd för Microsoft Kanada. Nu uppmanar han alla som har oförklarade hälsoproblem exempelvis sömnsvårigheter att stänga av all trådlös teknik i hemmet under en vecka. Han ger även rådet att barn aldrig ska vara nära en uppkopplad mobiltelefon eller läsplatta.

Hela artikeln kan läsas här.

Read Full Post »

En rapport från mobiltelefonindustrin beskriver användningen av mobiltelefoner hos barn. Undersökningen har titeln “Children’s use of mobile phones – An international comparison 2012”.

”Published in 2013 by the GSM Association and the Mobile Society Research Institute within NTT DOCOMO Inc, Japan”

I undersökningen ingick sammanlagt 4 500 par av barn och förälder från 5 länder. Resultat presenteras för åldersgruppen 8-18 år.

Undersökningen visar att 65 % av barnen använder en mobiltelefon och att 12 år är den vanligaste åldern för att få sin första mobil. Hela undersökningen kan laddas ner från nätet.

Read Full Post »

Häromdagen hade SR Dalarna ett inslag.
Privatpersoner i flera kommuner i Dalarna har lämnat in medborgarförslag om att trådlöst internet och telefoni inte borde få användas på förskolor och skolor. Personerna hänvisar till flera forskningsrapporter som visat på att strålning från mobiler och trådlöst internet, Wi-Fi, skulle vara skadligt för barn.

Medborgarförslagen har lämnats in i Smedjebacken, Hedemora, Borlänge och Mora. Joesef Persson är en av dom som skrivit under medborgarförslaget i Smedjebacken.

– Jag tycker att det är det minsta man kan göra för barnen, att dom inte ska behöva ha den här strålningen i skolorna. Jag litar inte på myndigheterna när dom säger att det är ofarligt.

Read Full Post »

Två av tre barn under 10 år äger en mobiltelefon och vid 12 års ålder nästan alla barn i Belgien. Från den 1 mars 2014 kommer mobiltelefoner som är särskilt designade för barn under 7 år inte längre tillåtas att säljas i Belgien. Annonsering avsedd för denna åldersgrupp förbjuds. Vidare införs krav om att SAR- värdet (strålning) skall anges på telefonen. Mer information ges i nedanstående text.

22/10/2013

Children’s mobile phones may no longer be sold. Besides this, the specific absorption rate (SAR) has to be listed for every mobile phone at the point of sale.

New regulation for the sale of mobile phones as of 2014

As of 1 March 2014, new regulations will apply to the sale of mobile phones. On the one hand the sale of mobile phones that have been specially manufactured for young children (under 7s) will be prohibited. On the other hand the SAR value will have to be listed everywhere where mobile phones are sold: in stores as well as for distance sales over the Internet.

Sale of children’s mobile phones prohibited

As of 1 March 2014, mobile phones that are specially designed for young children may no longer be introduced to the Belgian market. This concerns customised mobile telephones suitable for children younger than 7 years of age, for instance having few buttons and a shape attractive for children. Additionally, from this date forward, no advertising may be made for mobile phone use among the same age group.
The specific absorption rate (SAR) to become mandatory consumer information
When you purchase a new mobile phone, from now on you will be able to choose your new device based on the specific absorption rate (SAR). The SAR value is different for every mobile phone. The SAR value will have to be indicated along with the other technical specifications, not only in the shop, but also for distance sales over the Internet.

Why these measures?

As a precaution. According to the International Agency for Research on Cancer (IARC, 2011) there may be an increased risk of brain cancer due to the intensive use of a mobile phone. The IARC has therefore classified radio frequency as “possibly carcinogenic”. Measures are being taken pending clearer scientific conclusions. The intention is to raise awareness among mobile phone users.

You can reduce your average exposure by choosing a mobile phone with a lower SAR value. But it is not the intention to use it for hours at a time: the way in which you use your mobile phone also determines your exposure. Using an earpiece, text messaging and not phoning in places with poor reception are a few tips that can significantly reduce your exposure. You can find more tips on our page “sensible mobile phone use ”.

Children already come into contact with mobile phones from a very young age. The overall exposure during their lifetime will thus be greater than that of today’s adults. Moreover, children absorb more mobile phone radiation than adults (twice as much in the brain and 10 times more for skull bone marrow). This is already a reason for additional caution, given the classification of radio frequency as “possible carcinogenic” by the International Agency for Research on Cancer (IARC).

Want to know more?

Then check out our list of frequently asked questions.
You can find more information about sensible mobile phone use and the IARC’s classification on this page.
You can download the Royal Decree on the ban of mobile phones for children here.
The Royal Decree which makes the mention of the SAR value mandatory for mobile phone sales and which prohibits advertising for children can be downloaded here.

http://www.health.belgium.be/eportal/19089508_EN#.UmpvaVO3Nad

 

Observera att utvärderingen vid IARC gäller alla radiofrekventa fält, inte endast från mobiltelefoner. Se meddelande från Dr Baan:

Robert Baan, PhD, is the principal author of the 2011 IARC Monograph on the carcinogenicity of radiofrequency radiation. He provided this interpretation of the May 31, 2011 classification by IARC of RFR as a Possible Human Carcinogen (a 2B classification). Baan says that the IARC RFR classification as a Possible Human Carcinogen applies to all types of RFR exposures including smart meters.

”So the classification 2B, possibly carcinogenic, holds for all types of radiation within the radiofrequency part of the electromagnetic spectrum, including the radiation emitted by base-station antennas, radio/TV towers, radar, Wi-Fi, smart meters, etc.”

Read Full Post »

I ett brev till Los Angeles Unified School District varnar American Academy of Environmental Medicine för trådlösa nätverk i skolor och föreslår i stället trådbunden uppkoppling av datorer. Framtida möjliga hälsoeffekter av exponering för mikrovågor från trådlösa nätverk diskuteras och att det är den medicinska professionen som får ta hand om dessa hälsoproblem. Läkare och annan sjukvårdspersonal manas att bli mer kunniga och aktiva i denna fråga.

Brevet finns att läsa här:

http://aaemonline.org/images/LettertoLAUSD.pdf

Read Full Post »

I augusti 2011 publicerades den första fall-kontrollstudien på barn och ungdomar, CEFALO. Författarnas slutsats var att det inte finns några risker. Den svenska deltagaren i studien skickade ut ett nyhetsmeddelande från Karolinska Institutet, där resultaten angavs vara betryggande. Vi har nu publicerat en kritisk granskning av studien där vi visar på brister avseende metoder, analyser och slutsatser. Vår artikel kan fritt laddas ner via länken http://www.ehjournal.net/content/10/1/106/abstract

Tyvärr har studien kommit att användas som intäkt till att det är fritt fram för barn och ungdomar att använda mobiler medan resultaten i stället tyder på motsatsen, dvs att försiktighetsprincipen bör användas. Något att begrunda för de föräldrar som står i begrepp att ge en mobiltelefon som julklapp till sitt barn!

Read Full Post »

Mobilewise, en engelsk välgörenhetsorganisation, har kommit ut med en skrift som uppmanar till försiktighet då det gäller barns användning av mobiltelefoner.  En rad internationella experter medverkar och den kan laddas ner här:

 http://www.mobilewise.org/wordpress/wp-content/uploads/MobileWise_mobile_phone_health_risks_compressed.pdf

Det kan tilläggas att samma råd bör gälla trådlösa telefoner av typen DECT.

Read Full Post »

Barnastma ökar i frekvens och internationella siffror visar att 13 % av barnen har drabbats av astma före 18 års ålder. Orsaken till detta är dåligt känd.

En färsk studie visar nu på att exponering för lågfrekventa elektromagnetiska fält (EMF) under graviditet ökar risken för astma. I undersökningen från USA mättes EMF under 24 timmar hos 626 gravida kvinnor under första eller andra trimestern. Några ytterligare mätningar gjordes inte efter att barnet fötts.

Förekomsten av astma hos barnen undersöktes via sjukhusjournaler upp till en ålder av 13 år. Av dessa utvecklade 130 stycken (20,8 %) astma varav 80 % diagnostiserades upp till 5 års ålder.

Risken för astma ökade med 15 % för varje ökning av exponeringen EMF med 0,1 mikroTesla, vilket var ett statistiskt säkerställt fynd. Exponering mer än 0,2 mikroTesla ökade risken 3,5 gånger, även detta statistiskt signifikant. Samma exponeringsnivå har visats fördubbla risken för barnleukemi.

Detta är den första studien i sitt slag. Den visar på ökad risk för astma vid relativt låga nivåer av exponering för EMF, dvs lågfrekventa fält från elektrisk utrustning, högspänningsledningar etc. Tänkbara mekanismer är negativ påverkan av immunsystemet eller utvecklingen av lungorna under en känslig period av fosterstadiet. Fler studier krävs givetvis men utan tvekan är resultaten oroande och kräver ökad försiktighet och prevention mot exponering för elektromagnetiska fält. En brist i studien är att exponering för radiofrekventa fält (mobiler, DECT, trådlösa nätverk etc) inte ingick i studien. Resultaten måste tas på allvar! Erfarenhetsmässigt har dock resultat av detta slag en tendens till att negligeras och bortförklaras eftersom mäktiga ekonomiska intressen berörs.

Read Full Post »