Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Danmark’ Category

Statens Serum Institut i Danmark har nu publicerat sin cancerrapport för 2012.  Av stort intresse är den ökning av hjärntumörer under den senaste 10-års perioden som ses. Från 2003 till 2012 ökade incidensen med 41,2 % för män och 46,1% för kvinnor. Denna kraftiga ökning kan inte förklaras med förbättrad diagnostik. Mer trolig förklaring är den ökade användningen av mobiltelefoner och trådlösa bordstelefoner sedan 1990-talet. Sannolikt är det detta som nu slår igenom i den danska cancerstatistiken.

Incidens hjärntumörer, Danmark 2003-2012

Annons

Read Full Post »

Det har nu kommit statistik över antalet personer som drabbas av gliom i Finland fram till 2011. Det är en form av elakartad hjärntumör, d.v.s. en cancerform. För att få fram den årliga förändringen standardiseras antalet som insjuknar till åldersfördelningen i befolkningen eftersom risken för cancer är olika i olika åldersgrupper.

För perioden 1990-2011 ökade incidensen med 0,6 % per år vilket är ett statistiskt säkerställt resultat (p=0,02). Konfidensintervallet (KI) anger hur säkert resultatet är med 95 % sannolikhet. Om den nedre gränsen är större än 0 är ökningen statistiskt signifikant. Separat analys av bägge könen visar att resultatet gränsar till att vara statistiskt säkerställt (p=0,06 för både män och kvinnor). Totalt insjuknar fler män än kvinnor.

Det har hävdats att cancerstatistiken inte visar att fler personer drabbas av gliom varför det är osannolikt att mobiltelefoner och trådlösa bordstelefoner kan öka risken. Detta är alltså ett felaktigt påstående. De som yttrar sig i denna fråga bör basera sina uttalanden på fakta. Se för övrigt cancerstatistiken från Danmark som visar på ökning av patienter med gliom.

Finska cancerregistret: Årlig incidensförändring, gliom, 1990-2011. Baserat på åldersstandardiserade (Finnish population 2011) data avrundat till heltal.

(Klicka på bilderna för större version)

Incidens_gliom_Finland_tabell

Incidens_gliom_Finland

Read Full Post »

Sundhedsstyrelsen i Danmark har publicerat Dödsorsaksregistret 2010.

Ur den framgår statistiken för hjärntumörer som visar ökad dödlighet, särskilt under andra halvan av 2000-talet. Det kan inte uteslutas att den ökande användningen av mobiltelefoner och trådlösa bordstelefoner är en av orsakerna. Det skulle i så fall kunna stämma med tidsmönstret.

Även för demenssjukdomar ses en kraftig ökning av antalet dödsfall. Det gäller särskilt Alzheimers sjukdom under det senaste decenniet. Även här har ökad exponering för radiofrekventa fält diskuterats som en möjlig orsak. Det kan dock finnas fler orsaker, till exempel en större benägenhet för läkare att ange både demens och Alzheimer som dödsorsak.

Det totala antalet som anges kan även bero på till exempel en åldrande befolkning. I beräkning av den åldersstandardiserade mortaliteten har däremot justering gjorts för åldern varför dessa siffror är realistiska. Onekligen är statistiken tankeväckande och kräver mer djuplodande analyser för att kunna dra mer säkra slutsatser om möjliga orsaker.

 

 

Read Full Post »

Det danska cancerregistret publicerade nyligen incidenssiffror för 2010 i en nätupplaga. Man såg en markant ökning av hjärntumörer. För män ökade den åldersstandardiserade incidensen med 40 % under perioden 2001-2010 och för kvinnor 29 %, se Tabell 1, sidan 6.

Den genomsnittliga incidensen var under 1986-1990 för män 17 nya fall per 100.000 invånare och 23 under 2006-2010. För kvinnor var motsvarande siffror 16 respektive 25 nya fall, se Tabell 13 och 14, sidan 20. För år 2010 var incidensen 26 nya fall per 100.000 invånare för bägge könen, Tabell 9 och 10, sidan 12.

Jämfört med 2009 ökade incidensen år 2010 med 16 % hos män och 2 % hos kvinnor, Tabell 1, sidan 6. Cancerregistret skriver att ”Orsaken till stigningen hos män är okänd. Under den senaste 10-års perioden ses en jämn stigning, som till viss grad är ett uttryck för ökad diagnosticering som följer generell fokus på uppspårning av cancer med starkt ökad bilddiagnostik [datortomografi, MR].”

Genombrottet för diagnostik av den typen kom dock för 20 år sedan och det är svårt att förstå varför detta skulle påverka siffrorna för just 2010,  i synnerhet för män men i mindre grad för kvinnor. Det kan givetvis vara ett slumpmässigt fynd, men mot detta talar att incidencen har ökat för hela perioden 2001-2010 för bägge könen. Däremot kan siffrorna stämma med att vi nu ser en ökning av antalet personer med hjärntumör på grund av den ökande användningen av trådlösa telefoner (mobiltelefoner och DECT) i samhället. Här har männen varit föregångare med fler användare jämfört med kvinnor. Trots allt har IARC klassat radiofrekvent strålning från mobiltelefoner som ’möjligen’ cancerframkallande för människan (Grupp 2B).

Read Full Post »