Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Glukosmetabolism’ Category

Nyligen publicerades en finsk rapport, WIRECOM, om biologiska effekter hos människan av trådlös kommunikation. Exponering av friska frivilliga försökspersoner gjordes med en signal motsvarande en GSM mobiltelefon. I studien redovisas sänkning av blodflödet i hjärnans främre del. Äggvitan S100B är en markör för blod-hjärn-barriären. Vid skada sker läckage från hjärnan till blodet. S100B bildas i speciella celler i hjärnan, astrocyter. Exponering gav statistiskt säkerställd sänkning av koncentrationen av S100B vilket tyder på en direkt påverkan av astrocyterna. Metabolismen av socker (glukos) blev statistiskt signifikant minskad i den exponerade delen av hjärnan. Dessa resultat visar biologiska effekter hos människan av  icke termisk exponering för mikrovågor, dvs effekten kan inte förklaras av uppvärmning. Det kan tilläggas att gränsvärdet för exponering endast grundas på effekter som ses på grund av uppvärmning.

I samma rapport redovisas resultat av en enkätstudie där cirka 13 000 personer besvarade ett frågeformulär om hälsan. Det var endast 8,0 % av de tillfrågade som deltog. Samtliga använde mobiltelefon. De rapporterade minskat välbefinnande med huvudvärk (10 %), tinnitus (15 %) och hörselnedsättning (10 %) i anslutning till användning av mobiltelefon. Brännande känsla i och kring örat på den sida där mobilen används rapporterades av 49 %. Studien ingår i den så kallade COSMOS undersökningen där även Sverige, Danmark och England ingår. Man vill särskilt studera risken för hjärntumörer, Parkinson och Alzheimers sjukdom varför studien planeras pågå till minst år 2020 eller längre. Det finns flera problem med studien som det stora bortfallet av deltagare. Antalet som väljer att inte delta lär öka med åren. Det medför att det blir problematiskt att studera risken för ovanliga sjukdomar som är en av målsättningarna med studien. Vidare anges att endast användning av mobiltelefoner kartläggs och inte andra viktiga strålkällor som trådlösa bordstelefoner (DECT). Om detta är fallet är studien bristfällig och det lär bli svårt att dra säkra slutsatser. Ett tredje stort problem är att man får vänta lång tid på resultaten. Under tiden befästs användning av den trådlösa tekniken och den har dessutom ändrats med åren. Att invänta år 2020 eller längre gör att försiktighetsprincipen sätts på undantag!

Read Full Post »

I en registerstudie från England studerades hur många personer som insjuknade i hjärntumör i under åren 1998-2007. Tyvärr kunde man inte skilja på olika typer av hjärntumörer men i artikeln anges de flesta vara elakartade gliom.

För tumörer i tinningloben sågs en statistiskt signifikant uppgång av antalet för både män och kvinnor. I framloben i hjärnan (frontalloben) var ökningen signifikant för män. Även för kvinnor sågs en ökning, som dock inte var signifikant på 95 % nivån (p=0.07). Intressant är att uppgången ses i de delar av hjärnan där en studie, se denna blogg, visar ökad glukosmetabolism vid exponering för mikrovågor från mobiltelefon. Andra undersökningar har visat att den största delen av mikrovågorna absorberas i tinningloben (50 %), därnäst framloben (19 %) på samma sida som mobilen används.

Det har länge framförts att om sambandet mellan hjärntumörer och mobiler är korrekt borde det ses i cancerstatistiken. Eftersom riskökningen för gliom ses först efter 10 års användning i studierna och den stora ökningen av användningen skedde i slutet av 1990-talet är det för tidigt att se detta i cancerstatistiken. Resultatet i den engelska studien kan dock vara ett första tecken på en ökning av antalet hjärntumörer, i synnerhet eftersom uppgången ses i de områden av hjärnan som får den största exponeringen för mikrovågor från mobiler och trådlösa bordstelefoner (DECT).

Read Full Post »

Nyligen publicerades en studie i Journal of the American Medical Association (JAMA) som visade att mobiltelefonstrålning kan höja hjärnans glukosmetabolism. Det är den första gången detta har visats och den metod som användes var PET-kameraundersökning (PET-CT). Spårsubstansen för PET-CT är FDG som består av 18Fluor kopplat till deoxyglukos. Den tas upp i cellerna som glukos (socker) varigenom omsättningen av glukos kan mätas i olika organ. PET-CT har stor klinisk användning främst för att spåra cancertumörer men även för att utvärdera behandling. Metoden bygger på att tumören har högre metabolism (sockeromsättning) än omgivande vävnad.

Användningen av mobiltelefoner och trådlösa bordstelefoner har ökat betydligt de senaste åren, i synnerhet sedan 2004 (se Post och telestyrelsen 2010). Hjärnan är det organ som förutom huden utsätts för högst närfältsexponering (se Cardis et al 2008) och utgör en självklar utgångspunkt för studier av neurofysiologiska effekter. En bra metod att mäta nervaktiviteten i hjärnan är att mäta glukosmetabolismen, vilket med fördel görs med PET-kameraundersökning.

I den amerikanska studien fick de 47 undersökningspersonerna genomgå PET-kameraundersökning efter att vid ett av två tillfällen exponerats för mikrovågor under ett 50 minuter långt mobiltelefonsamtal. Vid det andra försöket gavs ingen exponering. Resultatet visade att glukosmetabolismen ökade signifikant i de regioner av hjärnan som var mest exponerade, dvs tinningregionen och basala delar av frontalloben på samma sida om mobiltelefonen använts.

Den kliniska relevansen av fynden är oklar, men med hänsyn till den låga exponering som gavs får resultaten ändå lov att ses som anmärkningsvärda enligt en ledare i tidningen. Maxeffekten i den amerikanska studien var 0.9 Watt/kg, men eftersom mobiltelefonen opererade i mottagningsläge måste uteffekten ha varit betydligt lägre. Trots detta påvisades en effekt med dos-responssamband mellan det elektriska fältets styrka och uppmätt glukosmetabolism.

Gränsvärdet för mobilstrålning är satt till 2 Watt/kg baserat på uppvärmning av vävnad, varvid en säkerhetsfaktor om 50 använts. Resultatet i studien visar att hjärnan aktiveras (ökad nervaktivitet) vid exponering för mikrovågor under gällande gränsvärde och vidare att det rör sig om en icke-termisk effekt (beror ej på upphettning). Dessa effekter har än så länge inte tagits hänsyn till vid bestämningen av gränsvärdet för exponering.

Det går inte att dra några slutsatser om hälsoeffekter av studien. Vad den visar är att metabolismen i hjärnan (neuronaktiviteten) ökar vid exponering under gällande gränsvärde. Om det i sin tur medför ökad frisättning av hormoner och transmittorsubstanser i hjärnan är okänt. Bildning av fria syreradikaler (ROS) är en annan möjlighet som diskuterats. ROS kan i sin tur leda till DNA-skador med ökad risk för hjärntumör, se denna blogg. Ökningen av glukosmetabolismen är visserligen låg, bara 7%, men är statistiskt säkerställd och ett ytterligare tecken på möjlig skadlig inverkan av mikrovågor. En viktig fråga återstår att få svar på: Ger långvarig användning av trådlös telefon (mobil eller DECT) ett kroniskt påslag av glukosmetabolismen inom den del av hjärnan som exponeras för mikrovågor?

 

Källa: Journal of the American Medical Association, 305, p.811.

Read Full Post »