Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Gunnar Lindgren’ Category

11 juli 2018

Publicerat kl 16.05

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6997199

 

Slammet från reningsverken har länge varit ett problem som ingen velat ta i. Men nu har regeringen bestämt att införa ett förbud mot att sprida slammet på åkrar.

I morgon tillsätts en utredning om hur förbudet ska utformas. Det blir den fjärde slamutredningen, men den här gången är det annorlunda, säger miljöminister Karolina Skog (MP).
 
– Detta är inte, som tidigare, en utredning som ska titta på fördelar och nackdelar eller överväga. Utan vi sätter ner foten och säger att vi vill se ett förbud mot slamspridning och behöver en utredning helt enkelt, för att få fram en lagtext. För nu är det skarpt läge.

Slammet från reningsverken innehåller inte bara en massa fosfor, något som landets jordbrukare gärna återför till åkrarna. Där finns även tungmetaller som kadmium och bly, men också mikroplaster och andra miljöförstörande ämnen.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har vid flera tillfällen de senaste decennierna uppmanat sina medlemmar att inte sprida slammet på åkrarna, och i dag är det bara 30 procent av avfallsslammet från reningsverken som används som sådan gödsel. I stället används det till att täcka gamla soptippar med. När de är täckta återstår bara att låta slammet, som ingen vill ha, växa till höga berg.

Så här sa Jan Eksvärd, som arbetar med kretsloppsfrågor hos LRF, när slamproblemet togs upp i Vetenskapsradions miljöprogram Klotet i maj.

– Marknaden att sprida slam är mättad. När det gäller att sprida slam på jordbruk, så tror jag att vi kommit till vägs ände.

Det finns nya metoder för att återvinna fosfor ur slammet, som används i flera andra europeiska länder. Bland annat genom att bränna slammet och sedan utvinna fosfor ur askan.

Utredarens andra uppgift blir att visa på vilka metoder som kan vara aktuella vid olika reningsverk i Sverige. Och miljöministern är optimistisk inför denna möjlighet att minska importberoendet av fosfor.

– Utredaren ska ta fram ett förslag på krav på återföring av fosfor. Målet ska ju vara 100 procent, men man behöver titta på tekniska begränsningar. Hur mycket fosfor är det möjligt att återföra?

Birgitta Johansson
birgitta.johansson@sverigesradio.se

 

Kommentar:

Gunnar Lindgren är den person i Sverige som målmedvetet under lång tid arbetat för ett slamförbud på åkrar. Han kommenterar: ’Det är gott att kunna konstatera att vårt långa engagemang och arbete för rena åkrar har bidragit till ett positivt regeringsbeslut’.

Artiklar av honom återfinns exempelvis här och här.

 

Read Full Post »

Inom Ren Åker Ren Mat har omfattande efterforskning skett under det gångna året om hur miljögifter sprids och hamnar i vår mat. Det gäller till exempel tungmetaller och organiska miljögifter. Både hormonstörande och cancerframkallande effekter av dessa gifter finns beskrivna. Slamspridning till åkermarken är en viktig källa till att miljögifter sprids till maten varför spridning av slam till åkermark måste totalförbjudas. Mer om detta kan läsas här.

Gunnar Lindgren är miljödebattör och miljöforskare med starkt engagemang för en giftfri miljö.

Miljöproblemen är globala. Inte minst i Kina med den kraftiga ekonomiska tillväxten har detta kommit att uppmärksammas mer och mer. Ett exempel är en artikel nyligen i tidningen Land om tungmetaller som hotar att stoppa kinesiskt lantbruk. Sverige riskerar samma sak om upplagringen av metallavfall i den svenska åkermarken fortsätter. Se artikel i tidningen Land.

Read Full Post »

Det har under en längre tid förts en debatt för och emot spridning av avloppsslam på den svenska åkermarken. Problemet är att slammet innehåller långlivade miljögifter som kadmium, PCB, klorerade föreningar, fluorföreningar etc. Många av dessa är cancerframkallande. Gifterna förs i nästa steg över till den mat som produceras och som vi äter. Oacceptabelt höga halter hittas i viss barnmat och det dagliga tolererbara intaget kan överskridas vid ensidig kost. Detta har nyligen uppmärksammats av Livsmedelsverket.

I en artikel publicerad 23 januari 2013 ger Naturskyddsföreningen sin syn på saken.

Frågan om förbud mot slamspridning på åkermark har under många år drivits av Gunnar Lindgren, debattör och miljöforskare. Den intresserade kan hitta mer att läsa på hans hemsida.

Spridning av avloppsslam på åkermark bör förbjudas. Det är inte förenligt med ett hållbart samhälle att använda marken som deponi för miljögifter. Det är ett hot mot folkhälsan men kan på sikt även minska värdet på åkermarken för produktion av maten.

Read Full Post »