Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Icke-joniserande strålning’ Category

Den cancerframkallande effekten av radiofrekvent elektromagnetisk (RF-EMF) strålning utvärderades vid ett möte vid IARC (WHO) i Lyon, Frankrike den 24 till 31 maj 2011. Arbetsgruppens slutsats var att RF-EMF från mobiltelefoner och andra källor till ickejoniserande EMF är ’möjligen cancerframkallande’ för människan, Grupp 2B enligt grupperingarna vid IARC. Tyvärr har beslutet inte lett till några påtagliga nationella åtgärder för att minska strålningen eller ge allmänheten råd enligt försiktighetsprincipen. I motsats till utvärderingen sker nu en stadigt ökande exponering av allmänheten, till exempel införandet av trådlösa nätverk i skolor.

Efter mötet har ytterligare studier visat på ökad risk för hjärntumörer för personer som använder trådlösa telefoner, till exempel den så kallade CERENAT-studien från Frankrike. Vår nyligen publicerade studie om risken för gliom bekräftar ett samband mellan RF-EMF och hjärntumörer med störst risk för den mest elakartade varianten, glioblastom. Ökad risk för tumör på hörselnerven (acusticusneurinom) har publicerats av vår forskargrupp men även av andra forskargrupper.

Vi använde oss av de villkor som Hill använde sig av på 1960-talet för bedömning av samband eller orsak i epidemiologiska studier av rökning och lungcancer. Efter att utvärderat samtliga dessa villkor var vår slutsats att RF-EMF-exponering orsakar cancer, Grupp 1 enligt gruppering vid IARC. Senare studier har alltså styrkt detta.

Ett upprop ska skickas till IARC med begäran att RF-EMF ska anses orsaka cancer, Grupp 1. Den som önskar stödja detta upprop kan följa denna länk.

Read Full Post »

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans

VOLUME 102: NON-IONIZING RADIATION, PART II:

RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS

[INCLUDES MOBILE TELEPHONES, MICROWAVES AND RADAR]

Lyon, France: 24-31 May 2011

I slutet av maj 2011 kommer WHO organet International Agency for Research on Cancer (IARC) att utvärdera cancerrisker av radiofrekvent strålning. Det inkluderar radiofrekventa fält från radio och TV-master, basstationer och mobiltelefoner. Utvärderingen kommer att resultera i en klassificering av icke-joniserande radiofrekvent strålning enligt fem grupper:

 

Grupp 1: Cancerframkallande för människa

Grupp 2A: Troligen (probably) cancerframkallande för människa

Grupp 2B: Möjligen (possibly) cancerframkallande för människa

Grupp 3: Kan ej klassificieras som cancerframkallande för människa

Grupp 4: Troligen (probably) inte cancerframkallande för människa

 

Sammanställningen kommer att resultera i en publikation (Monograph, volume 102). En rad internationella experter deltar i utvärderingen enligt den publicerade listan över deltagare. Kritik har redan riktats mot att en del personer i gruppen har bindningar till industrin och/eller till ICNIRP, en organisation med stort inflytande över riktlinjer för exponering.

Fem observatörer har inbjudits varav tre från industrin. Även detta har kritiserats, se t ex Microwave News. Lobbyverksamhet är ett välkänt fenomen inte minst inför beslut inom EU. Risken finns för otillbörlig inverkan från industrirepresentanter på deltagarna t ex under pauser och kvällar. Vidare kan personer som redan har tät kontakt med industrin och forskningsmedel från industrin påverkas under mötet eftersom just industrifolk är åhörare.

Mötet är viktigt eftersom resultatet kommer att påverka användningen av trådlös teknik under lång tid framåt. IARC har tidigare utvärderat extremt lågfrekventa elektromagnetiska fält som resulterade i bedömning enligt Grupp 2B: Möjligen (possibly) cancerframkallande för människa. Detta publicerades i Monograph, Volume 80, 2002.Read Full Post »