Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Insamlings- och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer’ Category

Vi mätte den radiofrekventa strålningen i en lägenhet i Stockholm. Artikeln är nu publicerad och kan laddas ner från nätet. Totala mättiden var omkring 83 timmar fördelad på 6 dygn i juni och augusti 2017. Den totala strålningen låg på 3 811 μW/m2 (spridning 15,2‑112 318 μW/m2). Höga värden uppmättes på balkonger men även i sovrum för barn. Dessa resultat överstiger nivåer varvid biologiska effekter påvisats av strålningen vilket diskuteras i artikeln. Författarnas slutsats är att boende under längre tid i lägenheten kan medföra hälsorisker.

“Thus, we concluded that of special concern is the levels in bedrooms, especially those two used by children, since they seem to be more vulnerable to adverse health effects than grown‑ups. They have also a longer expected life in which illnesses may later become manifest. The results indicate that this apartment is unsuitable for long‑term living based on current knowledge of the potential adverse effects on health of RF radiation.”

Slutsatsen är dessutom att den radiofrekventa strålningen bör mätas i bostäder med basstationer i närheten. Vidare är det rimligt att bostäder som annonseras till försäljning och hyreslägenheter deklarerar den radiofrekventa strålningen. Det är ett krav som köparen eller hyresgästen bör ställa likaväl som bostäder ska radondeklareras.

Read Full Post »

Antalet personer som insjuknar i cancer och flera andra kroniska sjukdomar ökar för varje år. Det forskas huvudsakligen på att få fram nya läkemedel för att behandla människor när de redan drabbats av sin sjukdom. Detta är givetvis viktigt men det är ändå viktigare att förebygga sjukdomar, inte minst för att undvika onödigt lidande och stora kostnader för samhället.

Vi är en grupp forskare som under många år forskat om främst cancerrisker i miljön och arbetslivet. Det har lett till ett flertal publicerade artiklar efter sedvanlig vetenskaplig granskning. Vid det här laget har våra artiklar citerats över 16 000 gånger varvid en av de första, publicerad 1979, om Hormoslyr och cancer nu har citerats 531 gånger. Det är ovanligt höga siffror som visar att vår forskning är viktig och har varit framgångsrik. Våra resultat har uppmärksammats inte minst utomlands och har bidragit till klassningen av exempelvis dioxiner (TCDD), PCB, glyfosat (Roundup) och radiofrekvent strålning (mikrovågor) som cancerframkallande av IARC (International Agency for Research on Cancer) vid WHO.

Vi vill nu fortsätta vår forskning om faktorer i vår miljö som kan bidra till ökad risk för cancer och annan sjukdom. Det kan gälla olika miljögifter i mat, luft, dricksvatten, byggnadsmaterial, mm. eller yrkesmässig exponering men också den radiofrekventa strålning som vi utsätts för genom vår moderna trådlösa teknik. Vi har därför bildat Insamlings- och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer för att ha som bas för vår forskning och för att få medel för att finansiera den.

Nedan följer vårt Upprop:

 

Upprop till stöd för Insamlings- och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer

Insamlings- och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer vill verka för att främja vetenskaplig forskning om sambandet mellan miljö och cancer och annan ohälsa.

Insjuknande i flera cancerformer, kroniska sjukdomar som diabetes och olika neurologiska tillstånd, utmattningssyndrom, samt psykiska diagnoser ökar även i yngre åldrar. Vår miljö med exponering för olika miljögifter och radiofrekvent strålning kan stå för en betydande andel av den belastning som kan leda fram till sjukdom. För att kunna hejda sjukdomsutvecklingen och de ökande sjukskrivningarna behövs forskning för att undersöka samband mellan ohälsa och olika miljögifter, som vi utsätts för i dagens samhälle. Exponering för den radiofrekventa strålningen, som används för trådlös kommunikation, är en nyare miljöfaktor som vi alla utsätts för i ökande omfattning.

Insamlings- och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer behöver ditt bidrag för att både bedriva egen forskning och främja andra forskares arbete i dessa frågor. Det är också viktigt att informera allmänheten om vad den vetenskapliga forskningen kommit fram till angående miljöns betydelse för olika sjukdomar inklusive cancer.

Du är välkommen att lämna ditt bidrag på bankgiro 507-3283.

Vi tackar för ditt bidrag!

Lennart Hardell, överläkare, cancerläkare   lennart.hardell[at]miljoochcancer.com

Lena Hedendahl, distriktsläkare  lenahedendahl[at]telia.com

Mikael Eriksson, överläkare, cancerläkare  mikael.eriksson[at]miljoochcancer.com

Michael Carlberg, statistiker  michael.carlberg[at]miljoochcancer.com

Samtliga i styrelsen för Insamlings- och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer, Örebro

Read Full Post »