Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Kemikalier’ Category

Det har under en längre tid förts en debatt för och emot spridning av avloppsslam på den svenska åkermarken. Problemet är att slammet innehåller långlivade miljögifter som kadmium, PCB, klorerade föreningar, fluorföreningar etc. Många av dessa är cancerframkallande. Gifterna förs i nästa steg över till den mat som produceras och som vi äter. Oacceptabelt höga halter hittas i viss barnmat och det dagliga tolererbara intaget kan överskridas vid ensidig kost. Detta har nyligen uppmärksammats av Livsmedelsverket.

I en artikel publicerad 23 januari 2013 ger Naturskyddsföreningen sin syn på saken.

Frågan om förbud mot slamspridning på åkermark har under många år drivits av Gunnar Lindgren, debattör och miljöforskare. Den intresserade kan hitta mer att läsa på hans hemsida.

Spridning av avloppsslam på åkermark bör förbjudas. Det är inte förenligt med ett hållbart samhälle att använda marken som deponi för miljögifter. Det är ett hot mot folkhälsan men kan på sikt även minska värdet på åkermarken för produktion av maten.

Read Full Post »

I USA tillsatte President George W. Bush år 2006 en cancerpanel (President’s Cancer Panel) med avsikt att möta den ökande förekomsten av cancer. Syftet var särskilt att granska riskfaktorer i miljön och att få fram strängare reglering av exponeringen av befolkningen för cancerframkallande ämnen och därigenom förbättrad prevention mot cancer.

Redan President Richard Nixon utnämnde krig mot cancer (“War on Cancer”) som en nationell angelägenhet i “National Cancer Act” som han signerade den 23 december, 1971 i Vita Huset. Han var då omgiven av ett stort medialt uppbåd. Detta ”krig” har i princip misslyckats, fler och fler personer insjuknar i cancer i USA, men även i andra länder som Sverige. Se t ex http://www.preventcancer.com/press/conference/feb4_92.htm.

Det är mot den bakgrunden man får se tillsättandet av cancerpanelen. Denna grupp har träffats totalt 4 gånger, men dessa möten har än så länge inte lett till nämnvärda resultat då det gäller kampen mot att drabbas av cancer. I en artikel i den ansedda medicinska tidningen New England Journal of Medicine konstateras att cirka 80,000 kemikalier finns på marknaden och att majoriteten inte har testats om de är cancerframkallande eller ej. Mäktiga ekonomiska intressen står emot forskningsresultat och regleringar som kan innebära kostnader och lägre vinster för industrin, se t.ex. historiken om Hormoslyr nedan.

Även den aktuella debatten om risken för hjärntumörer av användning av trådlösa telefoner (mobiler och DECT) är ett exempel på inflytandet av starka ekonomiska särintressen. Det är till och med svårt att få genomslag för försiktighetsprincipen för att med enkla medel minska exponering för mikrovågor från dessa telefoner.

Read Full Post »