Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Lennart Hardell’ Category

Vid användning av den handhållna trådlösa telefonen exponeras hjärnan för radiofrekventa fält (mikrovågor). Vi har nu publicerat resultat för vår så kallade fall-kontroll studie över elakartade hjärntumörer med diagnosår 2007-2009. Undersökningen inkluderar hela Sverige och kan läsas här (klicka på ”Download PDF”).

Detta är den första studien i världen som visar resultat med längst latenstid (>25 år), dvs tid från första användning av mobiltelefon och trådlös bordstelefon (DECT) till diagnos av hjärntumör. Vi finner ökad risk oavsett telefontyp, dvs även för trådlösa bordstelefoner, och risken ökar med samtalstid och antal år. De personer som påbörjat användning av trådlös telefon för mer än 25 år sedan har 3 gånger ökad risk för elakartad hjärntumör (’hjärncancer’). För tumör inom det område i hjärnan som exponeras mest för mikrovågor under samtal, dvs tinningloben, är risken ytterligare högre, eller 5 gånger ökad efter mer än 25 års latenstid.

Risken ökar även ju fler timmar som en trådlös telefon använts sammanlagt över åren. Total användning av trådlös telefon mer än 2376 timmar över åren ger 2,5 gånger ökad risk för elakartad hjärntumör. Detta motsvarar cirka 40 minuters samtal med trådlös telefon (mobiltelefon och/eller DECT) per dag under 10 år, dvs en vanlig samtalstid numera.

Samtliga dessa resultat är statistiskt säkerställda (signifikanta).

I figuren nedan visar vi hur risken ökar med total samtalstid upp till 10 000 timmar. Den heldragna linjen visar den beräknade riskökningen och de prickade linjerna visar 95 % konfidensintervall, dvs den statistiska säkerheten för resultatet.

figure1_se

I nästa figur visar vi riskökningen med latenstid i år, dvs tid från första användning till diagnos av hjärncancer. En viss riskökning ses även kort tid före diagnos, dvs inom 10 år. Risken minskar därefter något, men den verkliga riskökningen kommer efter 20 års latenstid. Detta visar att användningen av trådlös telefon kan på lång sikt, mer än 20 års användning, öka risken för hjärncancer. Kurvan pekar uppåt med högre risk ju längre tiden går och tyder på att processen med utveckling av hjärncancer startar efter den tiden (initiering). Vi ser även en riskökning på kort tid, dvs inom mindre än 10 år, vilket tyder på att användningen kan påskynda en redan startad cancerutveckling i hjärnan (promotion). Vi har i en tidigare undersökning visat att användning av trådlös telefon försämrar prognosen vid den mest elakartade formen av hjärntumör, glioblastoma. Denna studie är publicerad här.

figure2_se

Sammanfattning: De nya resultaten är allvarliga. Dagens användning ger ökad risk för hjärntumör efter mer än 20 år, något som ännu inte kan ses i cancerstatistiken. Dessutom har vi funnit att de som börjar användning av trådlös telefon före 20 års ålder har högre risk jämfört med de som börjat senare i livet, vilket vi publicerat bland annat här.

Eftersom radiofrekventa fält är cancerframkallande måste en ny riskvärdering göras av vår totala exponering från olika källor, inte bara trådlösa telefoner. Tyvärr har det visat sig att många personer som genom åren gjort utvärderingar för Statens Strålskyddsmyndighet (SSM), tidigare SSI, har eller har haft intressekonflikter med bindningar till industrin. Därför måste en ny utvärdering göras av oberoende internationella experter. Det är skrämmande att små barn och ungdomar använder mobiltelefoner och DECT utan någon försiktighet och att den trådlösa kommunikationen breder ut sig i samhället, t ex vid dagis och skolor med läsplattor och datorer. Utvecklingen går åt fel håll med tanke på folkhälsan. Det finns alternativ med trådbunden kommunikation som måste användas i stället.

Read Full Post »

WHO organet International Agency for Research on Cancer (IARC) har nu publicerat genomgången från maj 2011 av sambandet mellan exponering för radiofrekventa fält och cancer hos människan:

Non-ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields, volume 102

Sammanfattningsvis bedömdes att exponeringen är ‘möjligen’ cancerframkallande för människa, Grupp 2B. Av de 29 vetenskapsmännen som deltog var 26 för denna gruppering (1 avstod att rösta, 1 var inte närvarande, 1 ansåg att sambandet är ‘inadekvat’; Grupp 3). Detta beskrivs på sidan 421 i dokumentet.

Beslutet har tyvärr inte gett något praktiskt utslag på nationell nivå i form av att tillämpa försiktighetsprincipen för t.ex. användning av trådlösa telefoner (mobiler och DECT) eller införandet av trådlösa nätverk i skolor och på dagis.

Read Full Post »

Radioprogrammet Carlsson & Co i Sveriges Radio hade nyligen ett intressant inslag om risker med trådlös teknik. Inslaget kan höras här.

Read Full Post »

Hardell-gruppen har uppdaterat sina resultat om risken för gliom (elakartad hjärntumör) och användning av trådlösa telefoner. Det gäller studien av cancerpatienter med diagnos under tiden 1997 till 2003. Undersökningen är publicerad i en vetenskaplig tidning efter sedvanlig förhandsgranskning (pre-review). Mer än 10 års användning av mobiltelefon gav närmare 3 gånger ökad risk för gliom. Resultatet är likartat för trådlösa bordstelefoner. Risken ökade både med antal år och antal timmar som trådlösa telefoner hade använts. Både tidigare röntgenundersökningar av huvudet och ärftlighet för hjärntumör ökade risken. Dessa faktorer var oberoende av användning av trådlösa telefoner, dvs. ingen samverkan av dessa risker kunde påvisas.

Read Full Post »

Little med flera (Little, M.P., Rajaraman, P., Curtis. R.E., Devesa, S.S., Inskip, P, Check, D.P., et al., 2012, ‘Mobile phone use and glioma risk: comparison of epidemiological study results with incidence trends in the United States’, BMJ, 344:e1147) studerade incidensen av hjärntumörer (gliom) i USA under tidsperioden 1992-2008. Resultatet jämfördes med risken för hjärntumör och användning av mobiltelefon i den så kallade Interphonestudien (Interphone Study Group, 2010) och Hardell-gruppen (Hardell et al., 2011). Vad som inte framgår i artikeln, men kan återfinnas i appendix på Internet, är att resultatet baseras på män i åldern 60-64 år bosatta i Los Angeles. Dessa data används för att dra generella slutsater för hela undersökningen, män och kvinnor i åldrarna 18 år och uppåt för samtliga 12 cancerregister som ingår i studien. Därvid görs ett flertal tveksamma antaganden. Slutsatsen av Little med flera att ‘Raised risk of glioma with mobile phone use, as reported by one (Swedish) study … are not consistent with observed incidence trends in the US population data…’ saknar vetenskaplig trovärdighet och är inte förenlig med vad som kan dras av den bristfälliga studien. Det är märkligt att en studie med så bristfälliga vetenskapliga metoder kan passera den granskning som görs vid tidningen, i detta fall British Medical Journal, och bli publicerad. Vi har kommenterat bristerna i studien men tyvärr har tidningen valt att inte publicera vår kommentar annat än på Internet.

Av intresse är att studien av Little med flera visar en statistiskt säkerställd årlig ökning av den mest elakartade formen av hjärntumörer (gliom) under tiden 1992-2008 med +0,64%, 95% konfidensintervall +0,33 till +0,95%. Vi har funnit att användning av trådlösa telefoner ger särskilt hög risk för just denna tumörtyp. Detta viktiga fynd kommenteras inte närmare av studiegruppen. En av artikelförfattarna, Peter Inskip, deltog i maj 2011 i utvärderingen vid IARC av cancerrisken av exponering för mikrovågor från till exempel trådlösa telefoner. En överväldigande majoritet av de 30 experterna ansåg att sådan radiofrekvent strålning är ’möjligen cancerframkallande’, grupp 2B för människa. Peter Inskip valde att inte närvara vid den slutliga omröstningen och var den ende frånvarande personen.

Read Full Post »

I denna artikel görs en kritisk granskning av en dansk studie av risken för hjärntumörer för personer som använder mobiltelefon. Det är en så kallad kohortstudie där man via mobiltelefonoperatörer identifierade personer som under tidsperioden 1982 – 1995 hade ett abonnemang, totalt 723 421 personer. Företagsabonnemang, totalt 200 507 stycken, uteslöts primärt eftersom man saknade personliga uppgifter. Dessa motsvarar rimligen de största användarna. Även andra personer uteslöts av olika orsaker varför endast 58 % ingick primärt. Kohorten har resulterat i fyra publikationer varav den senaste kom 2011 varvid endast 48,5 % av den initiala kohorten ingick, dvs mindre än hälften. Någon uppföljning har inte gjorts av användningen och personliga uppgifter saknas. Det är t ex inte säkert att den person som har abonnemanget själv använt telefonen. Jämförelse görs med förekomsten av hjärntumörer i befolkningen, men här finns stora brister i studien eftersom man inte tar hänsyn till användning av mobiltelefoner i den övriga befolkningen, vilket naturligtvis är vanligt förekommande. Man har inte heller kartlagt användningen av trådlösa bordstelefoner, DECT, en annan strålningskälla för radiofrekventa fält. Studiens design har så stora brister att den inte kan lämna svar på frågan om mobiltelefoner ökar risken för hjärntumörer. Den kan inte användas som ett argument för att ingen risk finns. Vid genomgången av risken gjord vid IARC i maj 2011 ansågs studien inte ge någon ytterligare information (‘uniformative’ – se Baan et al 2011).

Eventuella frågor om artikeln kan mailas till lennart.hardell[at]orebroll.se

Read Full Post »

Docent Lars-Gunnar Gunnarsson vid arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro skrev en artikel under rubriken ”Debatt och Brev” i Läkartidningen nr 37, 2011, se tidigare kommentarer.

Debatten har därefter fortsatt och i Läkartidningen nr 46 gav Lars-Gunnar Larsson sin slutreplik under rubriken ”Svaren behandlar inte sakfrågan”.

Detta har bemötts av Lennart Hardell och Fredrik Söderqvist vid onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset i Örebro. Ånyo måste man tyvärr konstatera att det är Lars-Gunnar Larsson som har svårt att behandla sakfrågan och som återigen skriver direkta fel om mobiler och risken för hjärntumörer. Debatt är alltid välkommen men den bör föras på ett sakligt sätt med korrekt information till läsaren utan personangrepp då argumenten tryter.

Read Full Post »

Debatten startade med en artikel av docent Lars-Gunnar Gunnarsson vid arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro. Den innehöll en rad felaktiga påståenden vilka bemöttes av medicine doktor Fredrik Söderqvist vid onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro. I sin replik visade Gunnarsson återigen att han inte är helt påläst inom området och han gjorde återigen felaktiga påståenden.  Debatten avslutades med en kommentar av Lennart Hardell.

Read Full Post »

European Bioelectromagnetics Association (EBEA) ordnade konferens i Rom 21-24 februari 2011. Uppgifter om konferensen kan hittas på hemsidan http://www.ebea2011.org/

Drygt 200 personer deltog vid konferensen som var starkt orienterad mot fysikaliska och tekniska frågor om radiofrekventa fält. Studier om hälsoeffekter lyste i stort sett med sin frånvaro. Ett undantag var ett föredrag om vår senast publicerade studie.

Undersökningen visar klart ökad risk för elakartade hjärntumörer (gliom) efter 10 års användning av trådlös telefon. Budskapet togs emot med skepsis av åhörarna, som det visade sig mestadels var fysiker eller tekniker utan epidemiologiska eller medicinska kunskaper. En fråga var t. ex. om inte recall bias (minnesfel) kunde förklara våra resultat. Det är något som ständigt upprepas i dessa kretsar av ifrågasättande personer – att patienter med hjärntumör överdriver sin användningstid av mobiler jämfört med kontrollpersoner som antas besvara frågan korrekt. Det finns inget i våra data som tyder på att så är fallet och generellt är fördubblad risk eller mer svår att förklara genom minnesfel. Dessutom finns en färsk studie som visar att kontrollerna överdriver sin användning mer än patienterna med hjärntumör.

Detta påstående om minnesfel som förklaring till våra resultat upprepas ideligen. Upprepning förvandlar inte ett felaktigt påstående till sanning, men kan ge intrycket av vara en sanning genom sin ständiga upprepning. En metod som alltså flitigt används av så kallade riskförnekare.

Detta var en ’no risk’ konferens, som var industrisponsrad. Det var kanske därför inte att förvånas över att Paolo Vecchia från ICNIRP i inledningsanförandet till konferensen påstod att hälsorisker av radiofrekventa fält inte är påvisade, att kunskapen är god att så är fallet och att endast små luckor finns kvar att utforska. Och de luckorna är så små att det är onödigt att lägga pengar och resurser på den typen av forskning. Istället bör man ägna sig åt sociologiska studier och politiska budskap: ’Varför tror folk att det är farligt med mobiler? Vad anser folk om hälsorisker? Upplys både folk, myndigheter och politiker om att mobiler är ofarliga.’

Inte undra på att det med dessa tongångar är omöjligt att få anslag till forskning om hälsorisker av den trådlösa tekniken! Som enskild forskare står man sig slätt när den typen av propagandamaskin drar igång. Och det känns angelägnare att lägga sin tid på forskning än på propaganda. I längden är det förhoppningsvis publicerade resultat som står sig!

Dessa tongångar från Vecchia påminner om vad som angavs på 1970- talet om Hormoslyr och hälsorisker. Det fanns inga risker, i stället borde befolkningen upplysas om att så var fallet och sluta att oroa sig. För det var oron som var farlig för hälsan, inte Hormoslyr eller dioxiner.

Historien upprepar sig – nu är det mobiler där oron för risken är farlig, inte mikrovågorna. Och oron kan ge sjukdom. Detta är lösa antaganden av dem som inte förstår bättre. Oro ger inte cancer utan är en nedärvd försiktighetssignal för människan.

Read Full Post »

Vår nya studie om risk för malign hjärntumör för användare av mobiltelefon och trådlös bordstelefon (DECT) har nu publicerats i International Journal of Oncology (abstract kan läsas här). Studien, bestående av levande och avlidna fall- och kontrollpersoner från våra tidigare publicerade studier, bekräftar våra tidigare resultat: Risken för malign hjärntumör (främst astrocytom) ökar ju längre tid det gått sedan första användning av mobiltelefon/DECT (latenstid) och ju fler timmar man använt telefonen. Störst risk ses för de som påbörjat användning före 20 års ålder.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »