Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Upprop’ Category

Antalet personer som insjuknar i cancer och flera andra kroniska sjukdomar ökar för varje år. Det forskas huvudsakligen på att få fram nya läkemedel för att behandla människor när de redan drabbats av sin sjukdom. Detta är givetvis viktigt men det är ändå viktigare att förebygga sjukdomar, inte minst för att undvika onödigt lidande och stora kostnader för samhället.

Vi är en grupp forskare som under många år forskat om främst cancerrisker i miljön och arbetslivet. Det har lett till ett flertal publicerade artiklar efter sedvanlig vetenskaplig granskning. Vid det här laget har våra artiklar citerats över 16 000 gånger varvid en av de första, publicerad 1979, om Hormoslyr och cancer nu har citerats 531 gånger. Det är ovanligt höga siffror som visar att vår forskning är viktig och har varit framgångsrik. Våra resultat har uppmärksammats inte minst utomlands och har bidragit till klassningen av exempelvis dioxiner (TCDD), PCB, glyfosat (Roundup) och radiofrekvent strålning (mikrovågor) som cancerframkallande av IARC (International Agency for Research on Cancer) vid WHO.

Vi vill nu fortsätta vår forskning om faktorer i vår miljö som kan bidra till ökad risk för cancer och annan sjukdom. Det kan gälla olika miljögifter i mat, luft, dricksvatten, byggnadsmaterial, mm. eller yrkesmässig exponering men också den radiofrekventa strålning som vi utsätts för genom vår moderna trådlösa teknik. Vi har därför bildat Insamlings- och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer för att ha som bas för vår forskning och för att få medel för att finansiera den.

Nedan följer vårt Upprop:

 

Upprop till stöd för Insamlings- och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer

Insamlings- och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer vill verka för att främja vetenskaplig forskning om sambandet mellan miljö och cancer och annan ohälsa.

Insjuknande i flera cancerformer, kroniska sjukdomar som diabetes och olika neurologiska tillstånd, utmattningssyndrom, samt psykiska diagnoser ökar även i yngre åldrar. Vår miljö med exponering för olika miljögifter och radiofrekvent strålning kan stå för en betydande andel av den belastning som kan leda fram till sjukdom. För att kunna hejda sjukdomsutvecklingen och de ökande sjukskrivningarna behövs forskning för att undersöka samband mellan ohälsa och olika miljögifter, som vi utsätts för i dagens samhälle. Exponering för den radiofrekventa strålningen, som används för trådlös kommunikation, är en nyare miljöfaktor som vi alla utsätts för i ökande omfattning.

Insamlings- och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer behöver ditt bidrag för att både bedriva egen forskning och främja andra forskares arbete i dessa frågor. Det är också viktigt att informera allmänheten om vad den vetenskapliga forskningen kommit fram till angående miljöns betydelse för olika sjukdomar inklusive cancer.

Du är välkommen att lämna ditt bidrag på bankgiro 507-3283.

Vi tackar för ditt bidrag!

Lennart Hardell, överläkare, cancerläkare   lennart.hardell[at]miljoochcancer.com

Lena Hedendahl, distriktsläkare  lenahedendahl[at]telia.com

Mikael Eriksson, överläkare, cancerläkare  mikael.eriksson[at]miljoochcancer.com

Michael Carlberg, statistiker  michael.carlberg[at]miljoochcancer.com

Samtliga i styrelsen för Insamlings- och Forskningsstiftelsen Miljö och Cancer, Örebro

Annons

Read Full Post »

Nyligen publicerades följande apell:

http://olgasheean.com/who-emf/

 

”Make your voice count

Sign this VOTE of NO CONFIDENCE in WHO’s EMF Project

We, the undersigned, being aware of and/or harmed by the adverse biological effects of EMFs, hereby declare our VOTE OF NO CONFIDENCE for WHO and its EMF Project, headed by industry-biased Emilie van Deventer—an electrical engineer (with no medical or health credentials), who has publicized her support for the wireless telecommunications industry and has a major conflict of interest, given her industry-funded research aimed at promoting and advancing wireless communication technology.

We demand that:

1. Emilie van Deventer be immediately replaced by a qualified independent professional who has the appropriate medical credentials and a medically informed understanding of and respect for the millions of individuals experiencing microwave sickness/electromagnetic sensitivity, and who will act on the body of science that confirms the adverse biological effects of electromagnetic fields (EMFs).

2. WHO and its EMF Project take immediate action to acknowledge, and make science-based decisions regarding, the proven harm caused by EMFs, without any bias or regard for commercial or industry interests, and with full disclosure to the public. With a mandate of preserving the health of the global population and, via its EMF Project, of ‘investigating the detrimental health effects from exposure of people to non-ionizing radiation’, WHO must ensure its complete freedom from industry bias and corruption.”

 

IARC som är en del av WHO utvärderade cancerrisker av radiofrekvent (RF) strålning från mobiltelefoner och annan strålning i frekvensområdet 30 kHz–300 GHz i maj 2011. Slutsatsen blev: Möjligen cancerframkallande för människan, Grupp 2B. Märkligt nog publicerade WHO kort därefter ett ’faktablad’ med budskapet ’inga hälsorisker’ av RF strålning. ‘To date, no adverse health effects have been established as being caused by mobile phone use’.

Vem som skrev detta ‘faktablad’ är okänt och WHO anser fortfarande att det inte finns några hälsorisker av RF strålning:  ‘No major public health risks have emerged from several decades of EMF research, but uncertainties remain’.

WHO planerar att under 2017 publicera en utvärdering i form av ‘Environmental Health Criteria Monograph’ om RF strålning. Det har tidigare varit möjligt att avge synpunkter och nedan följer delar av det brev vi skickade till WHO. Något svar har vi inte fått.

 

World Health Organization                                              15 December, 2014
Dr. T E van Deventer, Team Leader
Radiation Programme Department of Public Health, Environmental and Social
Determinants of Health, World Health Organization
Geneva, Switzerland
Via Email: vandeventere@who.int

Comments on the WHO draft: Radio Frequency fields: Environmental Health Criteria Monograph

The following comments relate to section 12.1 Cancer Epidemiology. Due to the short time for submission of comments it is not possible to make a full review. That would require an in-depth review checking the original publications in detail.

Unfortunately the WHO draft does not state the names of the authors and any conflicts of interest. However, it must be clear that if any current or previous member of ICNIRP is part of this draft it would be a serious conflict of interest. ICNIRP has produced guidelines for radiofrequency electromagnetic (RF-EMF) exposure and accepts only thermal effects. Thus the large bulk of evidence on non-thermal effects is ignored, see the update of ICNIRP guidelines:

ICNIRP statement on the ”Guidelines for limiting exposure to time-varying electric, magnetic and electromagnetic fields (up to 300 GHz)”. Health Physics. 2009; 97:257-8.

However, it is the opinion of ICNIRP that the scientific literature published since the 1998 guidelines has provided no evidence of any adverse effects below the basic restrictions and does not necessitate an immediate revision of its guidance on limiting exposure to high frequency electromagnetic fields…..With regard to non-thermal interactions, it is in principle impossible to disprove their possible existence but the plausibility of the various non-thermal mechanisms that have been proposed is very low. In addition, the recent in vitro and animal genotoxicity and carcinogenicity studies are rather consistent overall and indicate that such effects are unlikely at low levels of exposure. Therefore, ICNIRP reconfirms the 1998 basic restrictions in the frequency range 100 kHz–300 GHz until further notice.”

ICNIRP has not published any later statement. Thus, ICNIRP has not changed their guidelines in spite of increasing evidence of adverse health effects from RF-EMF exposure. Being a present or a former member of ICNIRP creates intellectual bias, not the least to adopt their evaluation in any further review outside ICNIRP. In fact, it would be remarkable if an ICNIRP member comes to a conclusion other than the ICNIRP paradigm of “no health effects.”

Another remarkable drawback of the draft is that the following important chapters are missing: Chapter 1: Summary and recommendations for further study. Chapter 13: Health risk assessment, Chapter 14: Protective measures. It is unclear why these chapters are excluded. Is it so that WHO aims to produce their conclusions without comments from the international scientific community?

……………………………

Concluding remarks:

In conclusion the WHO draft is biased towards the null results. Findings on an association between use of wireless phones (mobile phones and cordless phones) and increased risk for brain tumours are misinterpreted, selectively reported and/or omitted in total. The draft cannot be used as science-based evaluation of increased risk. It needs to be re-written in a balanced way by scientists trained in epidemiology and oncology, not the least in medicine, and without conflicts of interest.

Lennart Hardell, MD, PhD                                            Michael Carlberg, MSc
Department of Oncology                                             Department of Oncology
University Hospital                                                      University Hospital
SE-701 85 Örebro                                                      SE-701 85 Örebro
Sweden                                                                      Sweden”

 

Senare har personerna i WHOs arbetsgrupp presenterats. I tabellen anges även medlemskap i ICNIRP:

Name WHO ICNIRP
Simon Mann X X
Maria Feychting X X
Gunnhild Oftedal X X
Eric van Rongen X X
Maria Rosaria Scarfi X X*
Denis Zmirou X

*fd
WHO: World Health Organization
ICNIRP: International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection

 

Av de sex personerna har alltså 5 anknytning till ICNIRP. ICNIRP är en privat organisation i Tyskland som inte erkänner några hälsoeffekter av RF strålning (frånsett av uppvärmning, jämför mikrovågsugn) och dom i själva verket ofta kan uppfattas som telekomindustrins förlängda arm. Det bör nämnas att Etikrådet vid Universitetsförvaltningen, Karolinska Institutet efter en jävsanmälan gällande Anders Ahlbom (AA; tidigare medlem av ICNIRP) gjorde följande bedömning:

För att beslutsfattare och allmänhet skall kunna dra grundade slutsatser och tolkningar krävs att alla parter tydligt anger bindningar och andra förhållanden som kan påverka eventuella uttalanden. AA bör således när han uttalar sig för myndigheters räkning och i andra sammanhang ange kopplingen till ICNIRP.
(2008-09-09 Dnr: 3753-2008-609)

Denna slutsats bör alltså gälla fem av de sex ledamöterna i WHOs grupp enligt ovan, vilket medför att WHOs dokument blir mindre trovärdigt som objektiv sammanställning av risker med RF strålning. Den som anser att WHO inte bör styras av intressegrupper bör läsa dokumentet i länken nedan och göra sin röst hörd.

http://olgasheean.com/who-emf/

Read Full Post »

Upprop till IARC med begäran att RF-EMF ska anses orsaka cancer, Grupp 1. Den som önskar stödja detta upprop kan följa denna länk.  Medborgarförslaget kan läsas nedan. Närmare 5 000 personer runt om i världen stödjer uppropet för närvarande. Uppropet är fortfarande öppet för de som önskar stödja det.

Joint Statement

We—the undersigned organizations, doctors, and scientists—wholeheartedly support the scientific findings of a connection between cancer and RF/EMF radiation. For the sanctity of human life, especially our children, we respectfully request that:

  • WHO/IARC immediately conducts the appropriate scientific review within IARC to move RF/EMF radiation from its current class 2B to class 1, known carcinogen based on review of the complete scientific database.
  • As is the policy of the WHO with Smoking/Cancer related issues, we respectfully request that the WHO and IARC not permit any conflicts of interests amongst the scientists, doctors, policy making/administrating officials, or anyone serving in any other capacity determining classifications of carcinogenicity and policy decisions regarding EMFs and Cancer.
  • Specifically we respectfully request that any scientist, doctor, policy making/administrating official, or anyone serving in any capacity in WHO and IARC not receive now or in the near future any monetary compensation from the wireless industry or any company that produces products that emit or receive RF radiation or benefit from such products or companies – in the form of research grants, consulting fees or any other form of compensation including payments to any relative of the scientist or colleague in close association.

 We respectfully request that these conflicts be vehemently policed and monitored to maintain the integrity of the classifications, assure absolute transparency and ensure safety of the public.

According to Dr. Lennart Hardell, MD, PhD, and oncologist:

”Based on the Hill criteria, glioma and acoustic neuroma should be considered to be caused by RF-EMF emissions from wireless phones and regarded as carcinogenic to humans, classifying it as group 1 according to the IARC classification. Current guidelines for exposure need to be urgently revised.” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192496

Read Full Post »