Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for the ‘Astrocytom’ Category

Nyligen publicerades data för incidensen av den mest aggressiva hjärntumören glioblastoma multiforme (GBM) i England för tidsperioden 1995-2015. Under perioden mer än fördubblades antalet personer som insjuknade från 2,4 till 5,0 per 100,000 personer. Antalet patienter ökade från 983 till 2531 årligen. Fram till år 2004 sjönk incidensen av så kallat låg-gradigt gliom för att stabiliseras efter detta år. Uppgången av GBM motsvaras emellertid inte av nedgången av mindre aggressiva tumörer, se figur. Författarna drar slutsatsen att det finns en miljöfaktor som förklarar ökningen av antalet fall med GBM.

Ökningen är särskilt stor för GBM lokaliserad till områden med störst exponering för radiofrekvent strålning vid användning av handhållen trådlös telefon, dvs pannloben eller tinningloben (frontal & temporal lobe), se figur. Ökningen var statistiskt signifikant i alla åldersgrupper, och störst hos personer över 55 års ålder.

Vi publicerade data ur det svenska cancerregistret för tidsperioden 1998-2015. I åldersgruppen 60-79 år ökade incidensen årligen av astrocytom grad III-IV statistiskt signifikant för män med +1.68% (+0.39, +2.99 %) (n = 2,275) och för kvinnor med +1.38% (+0.32, +2.45%) (n = 1,585). Dessa typer av gliom är de mest elakartade och astrocytom grad IV motsvarar GBM.

Våra resultat stämmer överens med de som nu publicerats baserade på engelska data. Samtliga resultat är förenliga med att trådlösa telefoner ökar risken för hjärntumörer som nu alltså kan avläsas i cancerstatistiken.

Read Full Post »

p53 är en tumörsuppressorgen som är viktig för reglering av celltillväxt, reparering av DNA-skada och celldöd (apoptos). Mutation av p53 är involverad i utvecklingen av cancer. I en nyligen publicerad studie påvisades mutation av p53 i hjärntumör av typen glioblastom associerad med användning av mobiltelefon. Dessa patienter hade även en försämrad överlevnad.

Vi har tidigare publicerat en studie som visar försämrad överlevnad hos patienter med glioblastom som använt trådlösa telefoner. Den nu publicerade studien stödjer våra fynd och visar på en genetisk mekanism både för ökad risk för denna tumörtyp och den försämrade överlevnaden.

Slutsatsen är att användningen av trådlösa telefoner inte bara ökar risken för glioblastom men även försämrar överlevnaden hos dessa patienter.

Read Full Post »

En uppdatering av BioInitiative 2007 har nyligen publicerats. Rapporten är skriven av 29 oberoende forskare och hälsoexperter. Cirka 1800 nya artiklar sedan 2007 utgör ytterligare underlag för bedömningen av hälsoeffekter av radiofrekvent strålning. En rad möjliga risker gås igenom som risken för hjärntumörer, neurologiska effekter, påverkan på reproduktion etc. Slutsatsen är att gällande gränsvärde för kronisk exponering är för högt satt och lägre nivå föreslås. Rapporten är uttömmande och mer detaljer kan återfinnas i de olika delarna.

Read Full Post »

Vår nya studie om risk för malign hjärntumör för användare av mobiltelefon och trådlös bordstelefon (DECT) har nu publicerats i International Journal of Oncology (abstract kan läsas här). Studien, bestående av levande och avlidna fall- och kontrollpersoner från våra tidigare publicerade studier, bekräftar våra tidigare resultat: Risken för malign hjärntumör (främst astrocytom) ökar ju längre tid det gått sedan första användning av mobiltelefon/DECT (latenstid) och ju fler timmar man använt telefonen. Störst risk ses för de som påbörjat användning före 20 års ålder.

Read Full Post »