Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for oktober, 2013

Sir Austin Bradford Hill gav i ett berömt tal år 1965 synpunkter på sambandet mellan tobaksrökning och lungcancer. Epidemiologiska studier kan visa en ökad risk på en association men inte att exponeringen i fråga orsakar den åkomma som undersöks, t.ex. cancer.

Bradford Hill presenterade 9 synpunkter, ofta kallade för kriterier, för ett orsakssamband. Han påpekade dock att inte alla villkor behöver vara uppfyllda för att en exponering skall anses orsaka en sjukdom.

Vi har använt oss av dessa villkor för att bedöma om exponering för radiofrekventa fält (mikrovågor) från mobiltelefoner och trådlösa bordstelefoner (DECT) kan orsaka hjärntumörer. Vi finner därvid att de flesta kriterier är uppfyllda och att radiofrekventa fält skall anses orsaka vissa former av hjärntumörer (elakartade och acusticusneurinom). Detta motsvarar Grupp 1 enligt IARC vid WHO ”Sufficient evidence in humans”.

Vår artikel har publicerats efter sedvanlig granskning i den vetenskapliga tidningen Reviews on Environmental Health (DOI 10.1515/reveh-2013-0006). Nedan ges en engelsk sammanfattning av artikeln.

Lennart Hardell and Michael Carlberg

Using the Hill viewpoints from 1965 for evaluating

strengths of evidence of the risk for brain tumors

associated with use of mobile and cordless

phones

Abstract

Background: Wireless phones, i.e., mobile phones and

cordless phones, emit radiofrequency electromagnetic

fields (RF-EMF) when used. An increased risk of brain

tumors is a major concern. The International Agency for

Research on Cancer (IARC) at the World Health Organization

(WHO) evaluated the carcinogenic effect to humans

from RF-EMF in May 2011. It was concluded that RF-EMF

is a group 2B, i.e., a “possible”, human carcinogen. Bradford

Hill gave a presidential address at the British Royal

Society of Medicine in 1965 on the association or causation

that provides a helpful framework for evaluation of

the brain tumor risk from RF-EMF.

Methods: All nine issues on causation according to Hill

were evaluated. Regarding wireless phones, only studies

with long-term use were included. In addition, laboratory

studies and data on the incidence of brain tumors were

considered.

Results: The criteria on strength, consistency, specificity,

temporality, and biologic gradient for evidence of

increased risk for glioma and acoustic neuroma were

fulfilled. Additional evidence came from plausibility and

analogy based on laboratory studies. Regarding coherence,

several studies show increasing incidence of brain

tumors, especially in the most exposed area. Support for

the experiment came from antioxidants that can alleviate

the generation of reactive oxygen species involved in

biologic effects, although a direct mechanism for brain

tumor carcinogenesis has not been shown. In addition,

the finding of no increased risk for brain tumors in subjects

using the mobile phone only in a car with an external

antenna is supportive evidence. Hill did not consider all

the needed nine viewpoints to be essential requirements.

Conclusion: Based on the Hill criteria, glioma and acoustic

neuroma should be considered to be caused by RF-EMF

emissions from wireless phones and regarded as carcinogenic

to humans, classifying it as group 1 according to the

IARC classification. Current guidelines for exposure need

to be urgently revised.

Annons

Read Full Post »

Två av tre barn under 10 år äger en mobiltelefon och vid 12 års ålder nästan alla barn i Belgien. Från den 1 mars 2014 kommer mobiltelefoner som är särskilt designade för barn under 7 år inte längre tillåtas att säljas i Belgien. Annonsering avsedd för denna åldersgrupp förbjuds. Vidare införs krav om att SAR- värdet (strålning) skall anges på telefonen. Mer information ges i nedanstående text.

22/10/2013

Children’s mobile phones may no longer be sold. Besides this, the specific absorption rate (SAR) has to be listed for every mobile phone at the point of sale.

New regulation for the sale of mobile phones as of 2014

As of 1 March 2014, new regulations will apply to the sale of mobile phones. On the one hand the sale of mobile phones that have been specially manufactured for young children (under 7s) will be prohibited. On the other hand the SAR value will have to be listed everywhere where mobile phones are sold: in stores as well as for distance sales over the Internet.

Sale of children’s mobile phones prohibited

As of 1 March 2014, mobile phones that are specially designed for young children may no longer be introduced to the Belgian market. This concerns customised mobile telephones suitable for children younger than 7 years of age, for instance having few buttons and a shape attractive for children. Additionally, from this date forward, no advertising may be made for mobile phone use among the same age group.
The specific absorption rate (SAR) to become mandatory consumer information
When you purchase a new mobile phone, from now on you will be able to choose your new device based on the specific absorption rate (SAR). The SAR value is different for every mobile phone. The SAR value will have to be indicated along with the other technical specifications, not only in the shop, but also for distance sales over the Internet.

Why these measures?

As a precaution. According to the International Agency for Research on Cancer (IARC, 2011) there may be an increased risk of brain cancer due to the intensive use of a mobile phone. The IARC has therefore classified radio frequency as “possibly carcinogenic”. Measures are being taken pending clearer scientific conclusions. The intention is to raise awareness among mobile phone users.

You can reduce your average exposure by choosing a mobile phone with a lower SAR value. But it is not the intention to use it for hours at a time: the way in which you use your mobile phone also determines your exposure. Using an earpiece, text messaging and not phoning in places with poor reception are a few tips that can significantly reduce your exposure. You can find more tips on our page “sensible mobile phone use ”.

Children already come into contact with mobile phones from a very young age. The overall exposure during their lifetime will thus be greater than that of today’s adults. Moreover, children absorb more mobile phone radiation than adults (twice as much in the brain and 10 times more for skull bone marrow). This is already a reason for additional caution, given the classification of radio frequency as “possible carcinogenic” by the International Agency for Research on Cancer (IARC).

Want to know more?

Then check out our list of frequently asked questions.
You can find more information about sensible mobile phone use and the IARC’s classification on this page.
You can download the Royal Decree on the ban of mobile phones for children here.
The Royal Decree which makes the mention of the SAR value mandatory for mobile phone sales and which prohibits advertising for children can be downloaded here.

http://www.health.belgium.be/eportal/19089508_EN#.UmpvaVO3Nad

 

Observera att utvärderingen vid IARC gäller alla radiofrekventa fält, inte endast från mobiltelefoner. Se meddelande från Dr Baan:

Robert Baan, PhD, is the principal author of the 2011 IARC Monograph on the carcinogenicity of radiofrequency radiation. He provided this interpretation of the May 31, 2011 classification by IARC of RFR as a Possible Human Carcinogen (a 2B classification). Baan says that the IARC RFR classification as a Possible Human Carcinogen applies to all types of RFR exposures including smart meters.

”So the classification 2B, possibly carcinogenic, holds for all types of radiation within the radiofrequency part of the electromagnetic spectrum, including the radiation emitted by base-station antennas, radio/TV towers, radar, Wi-Fi, smart meters, etc.”

Read Full Post »

Tidigare undersökningar av vår forskargrupp och Interphone-studien vid IARC (WHO) har inte visat ökad risk för godartad tumör på hjärnhinnan (meningiom) för användning av trådlösa telefoner. För elakartade hjärntumörer, de flesta utgörs av gliom, och acusticus neurinom (tumör på hörselnerven) visar resultaten däremot klart ökad risk.

I vår nya studie för perioden 2007-2009 ingick meningiom som en av grupperna av hjärntumörer. Något klart samband med mobiltelefoner eller trådlösa bordstelefoner (DECT) ses inte heller i denna nya studie, som utan kostnad kan laddas ner från nätet.

I samma undersökning ingick liksom tidigare tre tumörgrupper; elakartade (maligna) hjärntumörer, acusticus neurinom och meningiom. Trådlösa telefoner ökar risken för maligna hjärntumörer och acusticus neurinom i motsats till meningiom.

Resultatet 2007-2009 bekräftar våra tidigare fynd för studieperioden 1997-2003. Eftersom olika resultat fås för de olika tumörtyperna talar detta starkt mot systematiskt fel i studierna. I så fall hade resultatet varit likadant oavsett tumörtyp. Slutsatsen är att radiofrekventa elektromagnetiska fält från trådlösa telefoner kan ge upphov till elakartade hjärntumörer och acusticusneurinom. För uppföljningstid om nu 25 år av användning i vår nya undersökning ses ingen säkerställd riskökning för meningiom.

Vår studie är den enda i världen än så länge som visar resultat för långtidsanvändning, mer än 20 år, av trådlösa telefoner. Tiden för uppkomst av olika tumörtyper kan variera kraftigt. Därför behövs ytterligare uppföljning för att klart kunna utesluta ökad risk för meningiom på lång sikt.

 

Read Full Post »

French Agency for Food, Environmental and Occupational Health (ANSES) har under två års tid gjort en genomgång av hälsoeffekter av radiofrekventa fält, särskilt från mobiltelefoner. De konstaterar att det finns evidens för biologiska effekter hos djur och människa och även att ökad risk för hjärntumörer efter längre tids användning har påvisats.

Sammantaget gör de bedömningen att exponeringen bör minskas:

Given this information, and against a background of rapid development of technologies and practices, ANSES recommends limiting the population’s exposure to radiofrequencies – in particular from mobile phones – especially for children and intensive users, and controlling the overall exposure that results from relay antennas.”

Rapporten kan läsas här.

Den har även kommenterats av Joel M. Moskowitz, Ph.D. vid School of Public Health, University of California, Berkeley.

Read Full Post »

I en ny svensk studie publicerad i den vetenskapliga tidningen International Journal of Oncology presenteras resultat av epidemiologisk studie av risken för tumör på hörselnerven (acusticusneurinom) för personer som använder trådlösa telefoner; både mobiltelefoner och trådlösa bordstelefoner (DECT). Artikeln kan fritt laddas ner från nätet.

Det gäller sammanlagda resultat för två studieperioder, 1997-2003 och 2007-2009. Patienter som drabbats av tumör på hörselnerven tillfrågades via frågeformulär om all användning av trådlösa telefoner. Även andra exponeringar undersöktes. Personer ur befolkningsregistret ingick som kontroller. Totalt besvarades frågeformuläret av 316 fall (patienter) och 3 530 kontroller.

Användningen av trådlösa telefoner ökade risken för tumör på hörselnerven med totala antalet timmar. Risken ökade även med antal år som telefonerna använts (latens). Detta illustreras av nedanstående figurer.

Figure1_acoustic_se

Figure2_acoustic_se

Volymen av tumören ökade med antal timmar och år som trådlösa telefoner använts. Dessa resultat styrker ett samband mellan exponering för radiofrekventa fält från trådlösa telefoner och tumör på hörselnerven.

Read Full Post »