Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Nio nordiska organisationer kräver att regelverket för mikrovågsstrålning skall skärpas och att vidare utbyggnad av 5G stoppas. Författarna skriver bland annat att:

Myndigheterna ignorerar riskerna och behovet av stärkt skydd. Trots forskningen och trots upprepade vädjanden från forskarvärlden, läkarkåren och folkvalda fortsätter ansvariga myndigheter att ignorera den allt tydligare riskbilden. De hävdar att nuvarande gravt föråldrade referensvärden, som tillåter att människor utsätts för skadlig strålning, skulle vara tillräckliga som skydd. Som stöd för sina ställningstaganden lutar sig myndigheterna mot en liten grupp experter, som inte är representativa för forskarvärlden i stort och som till en majoritet har bindningar till telekombolagen.

Artikeln återfinns här.

Annons

I september 2020 publicerades en utvärdering i Nederländerna av risker med 5G. Den baserades i huvudsak på riktlinjer som utarbetats av ICNIRP och alltså inte på aktuell vetenskap baserad på all kunskap inom området. En kritisk granskning har publicerats i en vetenskaplig artikel och återfinns här.

International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) publicerade 2020 sina senaste riktlinjer för radiofrekvent exponering. ICNIRP är en privat organisation som dock fått stort inflytande i många länder för standardsättning. De nya riktlinjerna inkluderar den femte generationen, 5G, för trådlös kommunikation.

I artikeln diskuteras bakgrund och ICNIRP’s möjliga samverkan med industrin när det gäller utarbetandet av riktlinjer för exponering. Hela artikeln kan fritt nedladdas här.

Robotgräsklippare har blivit allt vanligare i trädgårdar. För att ringa in området läggs en elektrisk slinga runt tomten. Den avger pulser som klipparen känner av. Vi diskuterar denna nya elektromagnetiska strålning i miljön i en artikel som återfinns här.

Det finns två varianter av systemet. En variant avger pulser oavsett om klipparen är i gång eller inte, dvs dygnet runt. Den andra varianten är aktiv endast när klipparen är igång.

Vi diskuterar i artikeln denna nya källa för extremt lågfrekvent elektromagnetisk strålning.  Toppvärdet för pulserna är inte så långt från det värde som angetts av IARC som möjligen cancerframkallande för människan, Grupp 2B, baserat på ökad risk för leukemi för barn.

Försiktighetsåtgärder är att stänga av robotgräsklipparen om barn leker på tomten och nattetid om slingan ligger nära sovrum. Och givetvis att i första hand ha ett system som är avstängt om klipparen inte används.

Bilden visar exempel på pulser av lågfrekvent elektromagnetisk strålning som el-slingan avger, robotklippare A.

I en ny artikel publicerar vi kraftigt ökande förekomst (incidens) av sköldkörtelcancer i de nordiska länderna. Artikeln är publicerad med så kallad open access, dvs den kan fritt laddas ner från nätet.

Artikeln beskriver kraftig stigande incidens i Sverige för bägge könen men särskilt för kvinnor baserat på det svenska cancerregistret. Även i de nordiska länderna ses ökning.  Ökningen är särskilt kraftig under den senaste tidsperioden. Ett samband med den radiofrekventa strålningen från trådlösa telefoner diskuteras. Särskilt gäller det s.k smartphones. Placeringen av antenn ger strålning av sköldkörteln. Artikeln är en uppföljning av vår tidigare artikel om incidensen av sköldkörtelcancer.

Resultaten visar att det är viktigt att hålla mobilen på avstånd från kroppen. Helst bör användningen minimeras och inte minst använda handsfree eller högtalarfunktion.

Historiskt sett finns många publikationer om cancerrisker som lett till åtgärder först lång senare. Exempel ges i denna artikel på t.ex. tobak, asbest, DDT, dioxiner och en del bekämpningsmedel som fenoxisyror och glyfosat.

Ett närliggande exempel är exponering för radiofrekventa (RF) fält från mobiler, basstationer etc. År 2011 gjordes en utvärdering vid IARC (WHO) med slutsatsen att RF-exponering är ’möjligen’ cancerframkallande för hjärntumörer. Ytterligare forskning har stärkt sambandet. I artikeln diskuteras möjligheten till prevention. Data i slutenvårdsregistret visar ökande antal patienter med hjärntumör vilket även redovisas.

Två EU-parlamentariker, Claus Buchner och Michèle Rivasi visar i en utredning att ICNIRP’s gränsvärden för radiofrekvent strålning inte är korrekta. Hela rapporten som publicerades den 19 juni 2020 kan läsas här.

Slutsatsen på sid 48-49 är:

“We think that the call for more independent scientific assessment in this area is, for all the arguments mentioned above and in what follows, fully justified. 49 That is the most important conclusion of this report: for really independent scientific advice we cannot rely on ICNIRP. The European Commission and national governments, from countries like Germany, should stop funding ICNIRP. It is high time that the European Commission creates a new, public and fully independent advisory council on non-ionizing radiation. The funds currently allocated to ICNIRP could be used to set up this new organisation. And given the overall rise in R&D funding via Horizon Europe, with a foreseen budget (for 2021-2027) of between 75 and 100 billion euros, funding should in no way constitute an insurmountable hurdle to setting up this new, truly independent, body.”

I en ny artikel beskrivs hur ICNIRP dominerar riskbedömningen av radiofrekvent strålning och ger anvisningar för gränsvärden i flertalet länder.

Artikeln presenterar olika personer med intressekonflikter som är verksamma i organisationer som påverkar beslutsfattare. ICNIRP publicerade nyligen sina senaste gränsvärden. Artikeln avslutas med:

“It is concluded that the ICNIRP has failed to conduct a comprehensive evaluation of health risks associated with RF radiation. The latest ICNIRP publication cannot be used for guidelines on this exposure.”

Naren med flera presenterar resultat av strålning från olika trådlösa enheter i artikeln Electromagnetic Radiation due to Cellular, Wi-Fi and Bluetooth technologies: How safe are we?

Artikeln är mycket läsvärd med bra illustrationer om hur olika kroppsdelar exponeras vid användning av trådlösa enheter. Det finns även en kort diskussion om olika risker. Artikeln avslutas med råd hur exponeringen kan minimeras. Artikeln kan fritt laddas ner från nätet. Kort sammanfattning:

“In this work, we determine the radiation concern levels in several scenarios using a handheld radiation meter by correlating the findings with several international standards, which are determined based on thorough scientific evidence. This study also analyzes the EMR from common devices used in day to day life such as smartphones, laptops, Wi-Fi routers, hotspots, wireless earphones, smartwatches, Bluetooth speakers and other wireless accessories using a handheld radio frequency radiation measurement device. The procedure followed in this paper is so presented that it can also be utilized by the general public as a tutorial to evaluate their own safety with respect to EMR exposure. We present a summary of the most prominent health hazards which have been known to occur due to EMR exposure.”

En viktig det av NTP-studien publicerades nyligen. Hela artikeln kan laddas ner från nätet.

Studien har tidigare kommenterats men är nu publicerad i en vetenskaplig tidning. En kort sammanfattning av resultaten följer här:

“Results of the comet assay showed significant increases in DNA damage in the frontal cortex of male mice (both modulations), leukocytes of female mice (CDMA only), and hippocampus of male rats (CDMA only). Increases in DNA damage judged to be equivocal were observed in several other tissues of rats and mice….these results suggest that exposure to RFR is associated with an increase in DNA damage.”

Sedan tidigare har samma tumörtyp påvisats hos personer som använder mobiltelefon eller trådlös bordstelefon (DECT) som i djurstudier. DNA-skador är en mekanism för uppkomsten av cancer. Sammantaget visar resultaten att radiofrekvent strålning är cancerframkallande för människan, Grupp 1 enligt den bedömning som används vid IARC.